Aanpakken van digitale, vermogens- en geweldscriminaliteit

Wat willen we bereiken?

 • Verdere afname van vermogens- en geweldscriminaliteit in Dordrecht.
 • Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen de digitale dreiging.
 • Inzicht krijgen in de knelpunten en risico's van voorzieningen (onder andere elektriciteitsvoorzieningen, bruggen en ziekenhuizen) die cruciaal zijn voor onze stad op het gebied van digitale veiligheid.

Wat doen we al?

De afgelopen jaren is er sprake van een dalende trend van vermogens- en geweldscriminaliteit in Dordrecht. Dat blijkt uit de politiecijfers. De daling is mede het resultaat van de samenwerking tussen politie, gemeente, bewoners en andere partners. De succesvolle aanpak bestaat uit een combinatie van diverse maatregelen. Belangrijke factoren als zelf initiatief nemen, preventie, repressie en nazorg sluiten nauw op elkaar aan om deze trend vast te houden. We zetten daarbij de gezamenlijke aanpak voort om de positieve resultaten vast te houden. We blijven monitoren en blijven de aandacht vestigen op plaatsen waar criminaliteit relatief veel voorkomt. De aanpak is niet alleen gericht op de zogenaamde High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen), maar we trekken ook gezamenlijk op bij het tegengaan van diefstal van fietsen en het stelen van en uit auto's.

"De inzet van bewoners in de strijd tegen allerlei vormen van criminaliteit is belangrijk."

Zo kunnen zij preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat hun eigendom wordt gestolen en kunnen zij de politie helpen bij het opsporen van strafbare feiten, via bijvoorbeeld een Whatsapp-groep en Burgernet. 

De mate waarin criminaliteit loont, wordt mede bepaald door de mogelijkheid om  buitgemaakte goederen te verkopen. Ondernemers die handelen in tweedehandsgoederen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het Digitale Opkopersregister (DOR). Het DOR geeft de politie en ons de mogelijkheid toezicht te houden op de in- en verkoopregisters van deze handelaren. We pakken handelaren aan die de wet overtreden.

Een betrekkelijk nieuw fenomeen is de digitale criminaliteit (cybercriminaliteit). Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van ransomware (gijzelsoftware), DDoS aanvallen en hacks. Daarnaast is er digitale criminaliteit, waarbij ICT een rol speelt, zoals internetoplichting, cyberpesten en phishing (nepwebsites). De zorgen over de effecten van digitale ondermijnende criminaliteit in wijken en buurten nemen steeds verder toe. De maatschappelijke weerbaarheid tegen deze effecten blijft achter bij de groeiende dreiging van digitale criminaliteit. Burgers, overheid en bedrijven hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid op dit gebied. Onze gezamenlijke uitdaging is de stad weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Dordtse ondernemers krijgen bijvoorbeeld een training om te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit.

Wat gaan we doen?

 • We continueren de gezamenlijke aanpak op het gebied van vermogens- en geweldscriminaliteit. De komende jaren leggen we het accent op:
  • stimuleren van en ruimte bieden aan bewonersinitiatieven op het gebied van burgerparticipatie en veiligheid (onder andere Whatsapp-groepen en buurtpreventieteams);

  • via sociale media aansporen van bewoners en ondernemers maatregelen te nemen om te voorkomen dat men slachtoffer wordt

  • verlagen van de drempel om te melden en het doen van aangifte;

  • verbeteren van het toezicht op de in- en verkoopregisters van Dordtse bedrijven die handelen in tweedehandsgoederen;

  • het voornemen om het bestaande verbod op het vervoeren van inbrekerswerktuigen een sterkere impuls te geven.

  • aanstellen van een re-integratieofficier die al tijdens de detentie maatwerktrajecten verzorgt gericht op plegers van High Impact Crimes. De belangrijkste focus ligt op de aansluiting met werk. 

De begeleiding zet zich na detentie voort om zodoende een duurzame re-integratie in de samenleving te realiseren en recidive te voorkomen.

 • We stellen een plan van aanpak op voor het bestrijden van digitale criminaliteit. De komende jaren leggen we het accent op:
  • inzicht krijgen in de aard en omvang van digitale criminaliteit;

  • bewustwording van medewerkers van de gemeente;

  • het trainen van Dordtse ondernemers om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van cybercriminaliteit;

  • Dordtse bewoners bewust maken van de gevaren van de digitale samenleving en concrete adviezen op dit gebied geven;

  • onderzoek naar knelpunten en risico's van de vitale infrastructuur en kwetsbare bedrijven in de stad (onder andere elektriciteitsvoorzieningen, bruggen, ziekenhuizen) en op basis daarvan verdere acties ondernemen.

Wat kunnen bewoners en ondernemers doen?

 • Preventieve maatregelen kunnen het risico op diefstal en inbraak aanzienlijk beperken. Tips zijn te vinden op de website: www.dordtveilig.nl

 • Maatregelen nemen tegen verschillende vormen van digitale criminaliteit zoals phishing, ransomware en oplichting. Tips zijn te vinden op de website: veiligheidsalliantie.nl