Beheersen van de veiligheidsrisico's

Wat willen we bereiken?

 • Een einde maken aan het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen dwars door Dordrecht.
 • De samenwerking met (veiligheids)partners in onze stad intensiveren met als doel om de risico’s beter te beheersen en het optreden bij incidenten verder te professionaliseren.
 • Vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid van de Dordtse inwoners.
 • Met de organisatoren van evenementen tot overeenstemming komen over risicogerichte maatregelen die nodig zijn om de veiligheid rond die evenementen te garanderen.

Wat doen we al?

De aanwezige (rijks-)wegen, waterwegen, spoorwegen, bruggen, tunnels en de industriële en technologische omgeving leveren bij elkaar veel en vooral specifieke risico’s op het gebied van de fysieke veiligheid (met name brand-, water-, externe veiligheid en crisisbeheersing). We werken met partners en organisaties in onze stad samen aan het beheersen van deze risico’s. Rondom de veiligheid van het spoor werken we samen met het Rijk en ProRail aan verbeteringen van de infrastructuur. Bovendien acteren we actief in strategische netwerken met partners. Voor de veiligheid rondom hoogwater werken we aan het evacuatieplan en zijn we gestart met de ontwikkeling van een shelter (schuilplaats) voor niet-zelfredzamen.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voert voor Dordrecht taken uit op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Wij zijn intensief betrokken bij de thema’s die van belang zijn voor de gemeente Dordrecht. De komende jaren krijgt de gemeente Dordrecht te maken met een toename van (risicovolle) vervoersbewegingen, gevolgen van klimaatverandering en bouw van nieuwe woningen in de stad. Door deze ontwikkelingen nemen risico’s toe en neemt ook de problematiek toe. Het is daarom van groot belang dat de samenwerking met de Veiligheidsregio verdere invulling krijgt. Door het analyseren van data over risico's en incidenten willen we beter (kunnen) inspelen op de informatievoorziening en het voorbereiden van de Dordtenaren op incidenten in de directe leefomgeving. 

Het programma Zelfredzaamheid van de VRZHZ biedt extra ondersteuning aan kwetsbare mensen, zoals ouderen en personen met verward gedrag. Bewoners ontvangen informatie over hoe zij de veiligheid voor zichzelf en anderen kunnen verhogen. Bij dit programma is de gemeente Dordrecht intensief betrokken.

Organisatoren van evenementen ervaren steeds meer druk door de toegenomen regelgeving en de (daarmee samenhangende) verhoogde veiligheidseisen. We zijn in gesprek met de organisatoren om te komen tot vernieuwde afspraken zonder afbreuk te doen aan een veilige leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van onze stad.

"Evenementen zijn een meerwaarde voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van Dordrecht. Uiteraard is veiligheid bij evenementen een belangrijke voorwaarde. We zoeken naar de balans om het voor organisatoren van onze evenementen leuk en behapbaar te houden zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van de bezoekers."

Maarten Burggraaf, wethouder Evenementen

Wat gaan we doen?

 • We nemen het initiatief en mobiliseren de benodigde partners en budgetten bij externe partijen om het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen buiten de bebouwde kom van Dordrecht om te leiden.
 • We intensiveren de gemeentelijke regie op de samenwerking met de veiligheidspartners. Binnen deze aanpak is specifieke aandacht voor:
  • het voorkomen van incidenten, slachtoffers en schade;

  • een daadkrachtige gemeentelijke crisisorganisatie. Mocht er een incident plaatsvinden dan staat de gemeente samen met de regionale hulpdiensten klaar om deze te bestrijden;

  • de actieve inbreng van Dordtse beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s bij het opstellen van het regionaal risicoprofiel (2019) en het regionaal beleidsplan van de VRZHZ (2022-2025).

''Mijn grootste zorg betreft grote rampen t.g.v. transport van  gevaarlijke stoffen. Ik woon dichtbij de spoorlijn en daar gaat echt gevaarlijk materiaal overheen. Er zijn wel wat maatregelen getroffen voor rampenbestrijding, maar we moeten helemaal niet in de situatie verkeren waarin LPG, ethyleenoxide, acrylonitril en chloor midden door een stad van 100.000 inwoners dendert en dan ook nog over een scherpe bocht. Dit soort verkeer moet over de HSL of per schip.''

Bron: factsheet Opgave Veilige stad, inwoners aan het woord

 • We vergroten de bewustwording en zelfredzaamheid van de (eigen) veiligheid van de Dordtse inwoners door:
  • informatie te geven over hoe bewoners de veiligheid voor zichzelf en anderen kunnen verhogen. De gevolgen (effecten) en maatregelen van onveilige situaties moeten duidelijk zijn en daarover moet worden gecommuniceerd;

  • in het programma Zelfredzaamheid extra aandacht te geven aan de veiligheid van niet-zelfredzame ouderen en personen met verward gedrag.

 • We geven een impuls aan diverse thema's die de fysieke veiligheid in de leefomgeving vergroten. Binnen deze impulsen vallen:
  • een pakket aan maatregelen voor de korte- en middellange termijn voor verdere verbeteringen van de infrastructuur van het spoor;

  • het onderhouden van strategische netwerken om maximaal invloed uit te kunnen oefenen op huidige en toekomstige ontwikkelingen op en rond het spoor;

  • het evacuatieplan voor waterveiligheid. Onderdeel hiervan is het project om het nieuwe stadskantoor als shelter (schuilplaats) te ontwikkelen voor niet-zelfredzamen ten tijde van een overstroming. Dit zal de eerste hoogwatershelter in Nederland zijn;
  • de vorming van een evenementenplatform. Doel van dit platform is het verbeteren van de samenwerking met de organisatoren van evenementen;
  • ondersteuning van organisatoren van evenementen bij de toepassing van de regelgeving (risicogerichtheid in plaats van regelgerichtheid).  


Wat kunnen bewoners en ondernemers doen?

In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Een grote brand, extreem weer of andere bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale maatregelen. In dat geval is het belangrijk dat inwoners precies weten waar zij aan toe zijn en hoe zij moeten handelen.
www.dordtveilig.nl
www.zhzveilig.nl

Brand is iets waar we liever niet aan willen denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed veroorzaken. Gelukkig is een brand met een paar simpele maatregelen te voorkomen. Als het toch misgaat, is het mogelijk om de schade te beperken. Lees hier alles over brandveiligheid in en om huis, bij evenementen en in en om bedrijven. Dat kan op de website: www.brandweer.nl