Behouden van de sociale stabiliteit in de stad

Wat willen we bereiken?

 • Voorkomen van sociale spanningen, polarisatie, extremisme, radicalisering en maatschappelijke onrust.
 • Vergroten van de signalerings- en interventiepositie in onze stad.

Wat doen we al?

De gebeurtenissen in de wereld laten hun sporen na in de samenleving. Polarisatie en radicalisering zijn serieuze verschijnselen die invloed hebben op onze manier van samenleven en die sociale spanningen kunnen geven. Het voorkomen van deze sociale spanningen is mogelijk door met elkaar aan een samenleving te werken waarin (groepen) burgers zich met elkaar verbonden voelen. Elkaar kennen en gekend worden is de basis voor vertrouwen en stimuleert ook de dialoog.

In onze democratische rechtsstaat zijn interactie en dialoog over maatschappelijke vraagstukken dus van groot belang. Dan gaat het vooral over vrijheden die in de grondwet zijn vastgelegd zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

"Sociale stabiliteit gaat over het accepteren van de grondbeginselen van onze rechtstaat en hierover het gesprek te voeren."

Een sociaal stabiele samenleving is bestand tegen conflicten van binnenuit en van buitenaf. Daarom werken we aan het organiseren van veerkracht in de samenleving, zodat deze tegen ‘een stootje kan’. Het maatschappelijk evenwicht vraagt om voortdurend onderhoud van netwerken waarbij iedereen betrokken is: 

inwoners, gemeenschappen, organisaties, overheid en (dus) de gehele samenleving. Het bouwen en onderhouden van (veerkrachtige) netwerken vormt de basis voor zowel het wijkgericht werken als het sociale- en veiligheidsbeleid.

Van de gesprekstafel:
‘Als mensen in een straat elkaar kennen, kijken ze meer naar elkaar om en maken ze problemen makkelijker bespreekbaar. Veel buurten hebben al een logische plek waar mensen elkaar vanzelf tegenkomen: met een beetje inzet maak je daar zó een ontmoetingsplek van, waar de hele buurt plezier van heeft.’

Bron: Coalitieakkoord 2018-2022

De afgelopen jaren hebben we nadrukkelijk geïnvesteerd in het bouwen en onderhouden van een signaleringsnetwerk. Ook hebben we nadrukkelijk de aandacht gericht op het trainen van professionals en bewoners in het herkennen van signalen die de sociale stabiliteit bedreigen. Samen met partners in het sociale- en veiligheidsdomein pakken we die signalen op. Individuen met een complexe problematiek krijgen een persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis. In tijden van spanningen in de stad moeten partijen als de politie, de gemeente en de gemeenschap niet tegenover elkaar komen te staan, maar juist zij-aan-zij. Het Netwerk Bondgenoten is opgericht om ‘in vredestijd’ goede contacten te onderhouden. Dit netwerk wordt gevormd door Dordtenaren vanuit verschillende gemeenschappen, maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, de politie en de gemeente.

"Professionals in het onderwijs en in de zorg spelen – naast de ouders en de directe omgeving – een fundamentele rol in de ontwikkeling van jongeren naar volwassenheid. Het is voor professionals soms lastig om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarom is het zo belangrijk dat binnen organisaties alle ruimte is om dilemma's te bespreken; tussen professionals, met leerlingen, ouders en cliënten."

Peter Heijkoop, wethouder Zorg en Welzijn en Onderwijs

In de stad kunnen zich incidenten voordoen die het veiligheidsgevoel aantasten en tot onrust (kunnen) leiden. De gemeente roept in die gevallen, op een zo vroeg mogelijk moment, een team van professionals bijeen om maatschappelijke onrust terug te dringen of te voorkomen.

Wat gaan we doen?

 • Continueren van de aanpak ‘Samenwerken aan Sociale Stabiliteit'.  In het actieplan voor de periode 2019-2020 legt de gemeente het accent onder andere op:
  • maatregelen gericht op het verminderen van voedingsbodems voor radicalisering;

  • de rol en dynamiek van bestaande netwerken in de stad;

  • versterking van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en veiligheid bij complexe problematiek van personen;

  • vergroten van deskundigheid van professionals en bewoners door kennisoverdracht en 'samen leren';
  • verder uitbouwen van het signaleringsnetwerk van professionals en bewoners;
  • uitbreiden van het aantal sleutelpersonen vanuit de verschillende gemeenschappen;

  • optimaliseren van het delen van informatie tussen verschillende professionals;

  • verstevigen van de rol en de positie van Netwerk Bondgenoten in de stad.

''Het is van belang dat partners nauw samenwerken om de vraagstukken in de stad op te lossen. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarnaast behalen we met deze integrale aanpak veel meer resultaat.''

Maarten-Jan van der Ende, Wijk Operationeel Expert, politie Dordrecht

Wat kunnen bewoners en ondernemers doen?

Zorgen over extremisme en radicalisering in een zo vroeg mogelijk stadium melden bij de gemeente via telefoonnummer 14078 of politie via telefoonnummer 0800-8844.