Bestrijden van de georganiseerde criminaliteit

Wat willen we bereiken?

 • Het zichtbaar maken van onzichtbare criminaliteit.
 • Een 'eerlijk' ondernemersklimaat in Dordrecht waar geen plaats is voor malafide ondernemers.
 • Verbeteren van het verkrijgen van informatie, zodat we beter en sneller kunnen optreden.
 • Terugdringen van het aantal hennepkwekerijen.
 • Doorbreken van crimineel gedrag dat van generatie op generatie overgaat binnen families.
 • Tegengaan van onaantastbare (machts)posities van personen, groepen of families in buurten of wijken.
 • Een daadkrachtige aanpak om mensenhandel en illegale prostitutie terug te dringen.

Wat doen we al?

Ondermijnende criminaliteit is een lastig begrip. Het gaat hierbij om criminaliteit die de formele grondslag (rechtstaat) of de informele grondslag (fatsoenlijke verhoudingen) van onze samenleving systematisch aantast. Voorbeelden daarvan zijn de georganiseerde hennepteelt, het witwassen van geld, mensenhandel en -smokkel, fraude en drugshandel.  Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel grote gevolgen.

Bij ondermijnende criminaliteit zijn de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven. Criminele ondernemers zijn vaak afhankelijk van allerlei voorzieningen in de bovenwereld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om financiële dienstverleners die de criminele winsten (kunnen) witwassen. Ook legale structuren worden voor illegale doeleinden gebruikt. Daarbij gaat het vaak om logistieke voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en het gebruiken van de overheid als vergunningverlener en subsidieverstrekker. In de band die daardoor ontstaat tussen de onder- en bovenwereld schuilt het ondermijnende karakter van de georganiseerde criminaliteit. Juist deze ondermijnende criminaliteit staat een duurzaam succesvolle wijkenaanpak, een verbetering van de leefomgeving en een eerlijk vestigingsklimaat voor (nieuwe) goedwillende ondernemers in de weg.

"Verloedering op straat, verwaarlozing van panden en afpersing leiden tot problemen in de maatschappij."

We zetten sinds een aantal jaren samen met partners extra in op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Binnen die aanpak kunnen de samenwerkende organisaties putten uit een grote hoeveelheid strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en fiscale maatregelen en zo consequent optreden tegen deze vorm van criminaliteit. We organiseren integrale controles bij bedrijven om een gezond en eerlijk ondernemersklimaat te versterken. Aanvragen van vergunningen en subsidies worden uitgebreid bekeken en geweigerd als zij worden misbruikt voor het faciliteren van (ondermijnende) criminaliteit. De Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) wordt waar nodig ingezet. We trainen professionals zodat zij de diverse signalen van ondermijnende criminaliteit makkelijker en sneller herkennen. We werken bovendien samen op regionaal niveau, onder andere bij de aanpak van mensenhandel en illegale prostitutie.

We wijzen bewoners op de gevaren van hennepkwekerijen in hun straat en stimuleren de Dordtenaren om, als zij signalen van ondermijnende criminaliteit opmerken, die te melden. De gemeente werkt samen met het meldpunt Meld Misdaad Anoniem om de meldingsbereidheid te vergroten en meer informatie te verkrijgen. 

Wat gaan we doen?

 • We zetten, samen met onze partners, de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit voort. De komende jaren leggen we het accent op:
  • het ruimen van hennepkwekerijen en het nemen van bestuurlijke maatregelen na de ontmanteling van die kwekerijen;

  • het weigeren of intrekken van vergunningen, aanbestedingen en subsidies bij misbruik door/wegens het faciliteren van (ondermijnende) criminaliteit; 

  • samenwerking met onze partners in het Veiligheidshuis ZHZ en Regionaal Inlichtingen en Expertisecentrum Rotterdam (RIEC) om te voorkomen dat crimineel gedrag van generatie op generatie wordt overgedragen;

  • integrale controles bij bedrijven. Samen met partners controleren we onder meer op de vergunning, uitkeringsfraude, strafbare feiten, accijnzen en de boekhouding;

  • beter inzicht krijgen in de risico's van kwetsbare gebieden zoals bedrijventerreinen en het havengebied;

  • versterking van de samenwerking met de regiogemeenten voor gemeentegrens-overstijgende problematiek;

  • organisatie van trainingen en informatiebijeenkomsten voor professionals met als doel hen bewust te maken van de risico’s en het herkennen van signalen van  georganiseerde ondermijnende criminaliteit; 

  • aanstellen van een zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel;

  • herziening van het lokale prostitutiebeleid;

  • het uitoefenen van bestuurlijk toezicht op vergunde en onvergunde seksinrichtingen;

  • voorlichting van bewoners over gevaren van hennepkwekerijen en het herkennen van signalen van hennepteelt;

  • specifieke aandacht voor (toename) dumpen van drugsafval;

  • stimulering van bewoners en organisaties om melding te maken van ondermijnende criminaliteit in Dordrecht.

Wat kunnen bewoners en ondernemers doen?

 • Melden van illegale hennepteelt en andere vormen van ondermijnende criminaliteit bij de politie via de website: www.politie.nl

 • Melden bij Meld Misdaad Anoniem via de website:  www.meldmisdaadanoniem.nl