Een veilige stad maken we samen

Dordrecht is een stad van kansen, voor burgers én ondernemers. Een stad waarin iedereen prettig kan wonen, een stad met een goed en eerlijk ondernemersklimaat, maar vooral ook een stad waar mensen zich veilig voelen. Dat gevoel van veiligheid, daar willen we met onze partners krachtig aan blijven werken. Met elkaar ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid in onze mooie stad de kern is en blijft. We spelen in op het behouden en verstevigen van de veiligheid(sbeleving) op de langere termijn en staan klaar wanneer acute incidenten of crisissituaties onze onmiddellijke en onverdeelde aandacht vragen.

In de afgelopen decennia is het veiligheidsvraagstuk ingrijpend veranderd. Daarbij valt het op dat de geregistreerde criminaliteit over de volle breedte is gedaald: overvallen, straatroven en woninginbraken, de zogenaamde High Impact Criminaliteit, zijn de afgelopen jaren met de helft afgenomen. In dit Integrale veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022 concentreren we ons op de thema’s die de Dordtenaren het meest frustreren of hun gevoel voor veiligheid aantasten. Een plan dat samen met de stad, dus mét haar bewoners, ondernemers én partners is bepaald.

"Veiligheid begint bij gedrag van mensen. Daarnaast is handhaving soms gewoon nodig. Daarom is het belangrijk dat wij goede handhavers hebben in de stad, zowel bij Politie, Omgevingsdienst en zeker ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van Handhaving. Zowel bij preventie als bij de naleving van regels spelen zij een belangrijke rol."

Piet Sleeking, wethouder Handhaving

Ambitie:  “Een veilige stad maken we samen”

Dordrecht is een stad waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. Een veilige stad is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad.  Samen met onze partners, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we de komende vier jaar door aan een sluitend systeem van preventieve maatregelen, barrières en repressie waarmee we onveiligheid voorkomen en aanpakken.

Inske van der Vaart, hoofd Veiligheid

De visie van het coalitieakkoord is: “zacht waar het kan, hard waar het moet”. In de praktijk is dat zichtbaar doordat we zorg en begeleiding bieden waar dat nodig is. Ook stimuleren we de naleving van regels door (innovatieve) gedragsbeïnvloedende maatregelen te nemen om handhaving te voorkomen. In situaties waarin een harde aanpak vereist is, zetten we zwaardere middelen in. We maken gebruik van de mogelijkheden die het bestuur heeft om te handhaven en werken samen met de partners om ook op strafrechtelijk en financieel gebied op te kunnen treden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onze samenwerking binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Veiligheidshuis. De handhavers (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn voor de leefbaarheid en veiligheid actief in de stad aanwezig. We zetten de handhavers in als ambassadeurs van de wijken. Ze zijn benaderbaar voor iedereen, vervullen een preventieve- en signalerende rol en spreken mensen aan op hun gedrag. Ze houden, in goede samenwerking met de politie, toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving en treden waar nodig verbaliserend op. 

De rol van de overheid verandert. In de afgelopen jaren is een koers ingezet waarbij de overheid inwoners en buurten graag meer wil betrekken bij de aanpak van problemen met overlast en onveiligheid. Om dit IVP uit te kunnen voeren vinden we het belangrijk dat niet alleen de gemeente een rol speelt in het werken aan leefbaarheid en veiligheid in de stad. We vragen ook de betrokkenheid van burgers, ondernemers, partners en professionals. Daarbij hebben wij een duidelijke rol: de gemeente fungeert als aanjager, ondersteunt en brengt partijen samen bij het aanpakken van de leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken. 

Ook bieden we de benodigde kennis en kundigheid voor de uitvoering van deze aanpak. We nodigen bewoners uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de veiligheid in de stad of de eigen buurt. Daardoor worden de sociale verbindingen versterkt en creëert dit een positief gevoel van verbondenheid in de omgeving waarin mensen wonen en leven. Veiligheid draagt op die manier bij aan een sociale en stabielere samenleving.