Onze basis voor een leefbare en veilige stad

Negen uitgangspunten vormen de basis voor de aanpak en de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de periode 2019-2022.

1. We kijken naar het verhaal achter de cijfers

Veel burgers ervaren de huidige periode, bewust of onbewust, als een tijdperk van (groeiende) onzekerheid. Daarom gaan we met de inwoners van Dordrecht het gesprek aan over wat hen bezighoudt. Wij kijken verder dan de cijfers uit registraties en onderzoeken. We luisteren naar de signalen die onze stadsgenoten over hun gevoel van veiligheid geven en richten ons meer op wat zij als belangrijk ervaren.

2. We verbeteren ons informatienetwerk

Een sterk informatienetwerk stelt ons in staat om efficiënter en effectiever te werken. Door het combineren en analyseren van diverse informatiebronnen kunnen we sneller en beter de gestelde doelen bereiken. Daarnaast draagt het verkrijgen van informatie op verschillende fronten bij aan een betere onderbouwing van onze beleidskeuzes. Het is onze ambitie om steeds meer aan de voorkant te komen van de problematiek waar wij ons op richten.

3. We werken samen met onze stad

Een veilig en leefbaar Dordrecht is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We investeren in langdurige relaties, samenwerkingsverbanden en netwerken. We werken samen met de bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, geloofsgemeenschappen, branches en verenigingen aan de veiligheid in onze stad. Maatschappelijke partners, die direct in contact zijn met onze bewoners zoals de sociale wijkteams en onderwijsinstellingen, spelen een essentiële rol. Zij zijn in staat om problemen in een vroeg stadium te onderkennen en op te pakken.

4. We stimuleren betrokkenheid en initiatieven uit de stad

Steeds meer initiatieven beïnvloeden de veiligheid op een positieve manier. Voor het slagen van deze initiatieven ondersteunen en investeren wij in wijken en buurten. We geven professionals en bewoners de ruimte om gezamenlijk, maar vooral ook flexibel en slagvaardig, in te spelen op vragen, verwachtingen en wensen die leven in onze stad. Dit versterkt niet alleen de onderlinge band, maar leidt ook tot meer medeleven en zorg voor elkaar.

5. We hebben aandacht voor (kwetsbare) doelgroepen

We beschermen kwetsbare ouderen, personen met verward gedrag en mensen met een licht-verstandelijke beperking tegen (relationeel) geweld en bepaalde vormen van criminaliteit. Bij sommige gezinnen spelen zoveel problemen tegelijk dat het, ondanks alle goede inzet, niet lukt om met oplossingen te komen. We stellen daarom sociaal mariniers aan die verbinden, doortastend optreden en zo nodig doorbraken forceren. We zetten de nazorg van ex-gedetineerden voort. De doelgroep jeugd, meer specifiek jeugdproblematiek en overlastgevende en criminele jeugd(groepen), blijft onze onverminderde aandacht houden.

6. We versterken de persoonsgerichte aanpak

De persoonsgerichte aanpak is een belangrijk onderdeel van de lokale aanpak voor veiligheid. Doordat onze zorg- en veiligheidspartners de krachten bundelen, is het mogelijk om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Overlastgevers en personen die een strafbaar feit hebben gepleegd worden naar een zorg- en/of justitieel traject geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn (gezins)situatie.

7. We treden op als één overheid

Afstemming met onze partners is noodzakelijk om tot een totaalaanpak te komen. Door de gezamenlijke bevoegdheden te bundelen kunnen we efficiënter en slagvaardiger werken. Zo zijn we beter in staat om criminaliteit terug te dringen.

8. We leggen de focus meer op het naleven van regels

We zetten kennis vanuit de gedragswetenschap in om de naleving van regels te vergroten. Gedragsbeïnvloeding biedt nieuwe mogelijkheden om overtredingen in de openbare ruimte te verminderen door technische en/of vernieuwende maatregelen. Dit sluit concreet aan bij de visie van het coalitieakkoord “voorkomen waar het kan en handhaven waar het moet”.

9. We werken opgaven gestuurd

Opgaven gestuurd werken verwijst naar de wijze waarop we onze maatschappelijke veiligheidsvraagstukken benaderen en oplossen. Wij brengen focus aan waar dat nodig is, waar we het verschil kunnen maken. We kijken integraal naar de opgaven. Dit doen we enerzijds op basis van analyse van informatie over de aard van de thematiek (hotcrimes), het gebied waar het zich voordoet (hotspot), daders en de slachtoffers (hotshots en hotvics) en wanneer het zich voordoet (hottimes). Anderzijds door verbinding te maken met de stad door samen te bepalen welke maatregelen mogelijk effectief zijn en wie aan de oplossing van het probleem kan bijdragen. Met als doel te versnellen in resultaat voor de stad.
Samen met de stad naar een opgaven gestuurde organisatie