Tegengaan van overlast

Wat willen we bereiken?

 • Afname van de door burgers beleefde ernstige overlast door de integrale aanpak in de openbare ruimte voort te zetten.
 • Woonoverlast met alle betrokken partijen op een adequate en efficiënte manier aanpakken.
 • Afname van verkeersoverlast die inwoners als zodanig ervaren.

Wat doen we al?

De integrale overlastaanpak in Dordrecht bewijst zich al langere tijd. De aanpak blijkt een effectief antwoord op de grootstedelijke problematiek van ernstige (drugs)overlast en criminaliteit. Overal waar de aanpak de afgelopen acht jaar is ingezet, is de ervaren overlast afgenomen. De succesfactoren van de aanpak zijn:

 • meerdere partijen uit verschillende disciplines werken samen en zijn op verschillende niveaus bij elkaar betrokken. Daardoor zijn de lijnen kort;
 • de betrokken partijen dragen gezamenlijk dezelfde boodschap uit;
 • het toepassen van wettelijke mogelijkheden;
 • een persoonsgerichte aanpak, met het aanbieden van een zinvolle dagbesteding of een aanpak gericht op het nemen van sancties.

"Drugsoverlast rond locaties waar jongeren verblijven pakken we stevig aan."

"Verkeersveiligheid is een prioriteit voor dit college. Verkeersveiligheid hangt samen met verschillende factoren. Soms kan de weg nog beter ingericht worden. Soms is extra handhaving nodig op snelheid. Maar vaak is het ook een gedragskwestie; met elkaar zijn we als weggebruikers verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Daarom zetten we ook in op gedragsverandering. Bijvoorbeeld rond scholen: kinderen moeten veilig van en naar school kunnen, het liefst op de fiets of lopend. Dus zowel inrichting, handhaving als weggedrag vragen onze blijvende aandacht."

Rik van der Linden, wethouder Bereikbaarheid

Drugsoverlast rond locaties waar jongeren verblijven (onder andere scholen en sportvoorzieningen) pakken we stevig aan. Als er concrete signalen van drugshandel of problematisch drugsgebruik zijn, wordt door de samenwerkende partners adequaat opgetreden. Op het gebied van preventie hebben met name de jongerenwerkers een belangrijke signalerende en voorlichtende functie. Voor scholen en andere partners, die dagelijks met jongeren in contact staan, is het mogelijk om op verschillende terreinen een beroep te doen op deskundigen. Overlast bij coffeeshops wordt stevig aangepakt. De politie en het team handhaving van de gemeente Dordrecht voeren (onaangekondigde) controles uit.

De problematiek van woonoverlast is complex en neemt toe. Jaarlijks gaat het om tientallen ernstige gevallen (vervuilde woningen, overlast bij kamerverhuur en burenruzies). Met de beschikbare middelen kunnen we, samen met betrokken partijen, veel problemen oplossen maar niet alles. De bevoegdheden van een overheid zijn namelijk beperkt. De Wet Aanpak Woonoverlast (WAW) en de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) kunnen bijdragen aan het oplossen van woonoverlast. De WAW geeft ons mogelijkheden om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Met de Wbmpg kunnen we woningzoekenden met een crimineel verleden of veroorzakers van ernstige overlast weren uit kwetsbare gebieden. De Lijnbaan, Vogelbuurt en Kasperspad en omgeving zijn op dit moment aandachtsgebieden.

Ter handhaving van de sociale veiligheid in de openbare ruimte worden bij de bestrijding van aanhoudende (of acute en ernstige) overlast en criminaliteit mobiele camera's ingezet. Deze vorm van toezicht is altijd een aanvulling binnen een bredere aanpak van de problematiek en volgt als andere alternatieven niet of nauwelijks hebben gewerkt.

Bewoners geven aan verkeersoverlast als grote bron van ergernis te ervaren. Te hard rijden en agressief rijgedrag zorgen voor (het gevoel van) onveiligheid in het verkeer. We nemen waar mogelijk maatregelen om bijvoorbeeld de snelheid van autoverkeer te verlagen op plaatsen waar bewoners die onveiligheid voelen.

"De zorg voor leefbaarheid en veiligheid is een van de belangrijkste taken van de gemeente, maar dit kunnen we niet alleen. Of het nu gaat om de aanpak van zwerfafval of het melden bij de wijklijn. Leefbaarheid begint bij wat bewoners zelf doen voor hun buurt en stad."

Marco Stam, wethouder Wijken en Leefbaarheid

"We bevorderen de sociale samenhang in de wijken. Een kleine groep Dordtse inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefgebieden, die veelal aan zowel het zorg- als veiligheidsdomein raken. We grijpen vroegtijdig in en werken samen op het snijvlak van zorg en veiligheid om de leefsituatie van deze personen te verbeteren. Door op tijd maatwerk te bieden op het zorgvlak, kan het veiligheidsdomein in voorkomende gevallen ontzien worden."

Bron: Zorg en preventie gaan hand in hand (zie ook Handelingsperspectief Zorg en Veiligheid van de VNG).

Wat gaan we doen?

 • We zetten de huidige overlastaanpak in de openbare ruimte voort. De Lijnbaan, Vogelbuurt en het Kasperspad en omgeving blijven aandachtsgebieden. Als er aanleiding toe is, worden andere buurten toegevoegd. De komende jaren leggen we het accent op:
  • het analyseren en combineren van beschikbare informatie(bronnen) om de problemen nog sneller en adequater aan te pakken;
  • de uitbreiding van 3 naar 5 mobiele camera's;
  • betere signalering van (woon)overlast waardoor interventies sneller kunnen starten;
  • gebruik van de bevoegdheden vanuit de Wet Aanpak Woonoverlast (WAW) en de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) om woonoverlast te beperken;
  • de drugsproblematiek in Dordrecht beheersen door drugsoverlast rondom scholen, sportaccommodaties, winkelcentra en in wijken te blijven bestrijden. Daarnaast gaan we door met het nemen van maatregelen om het drugsgebruik onder de Dordtse jeugd te verminderen.
 • We nemen maatregelen om door inwoners beleefde verkeersoverlast en -onveiligheid aan te pakken. Belangrijke elementen binnen deze aanpak zijn:
  • een top-20 van verkeersonveilige locaties. Bewoners kunnen hiervoor onveilige locaties of plekken, waar sprake is van verkeersoverlast, aandragen;
  • aanpassing van wegen en kruispunten (waar mogelijk);
  • samen met bewoners zoeken naar oplossingen voor verkeersoverlast als technische maatregelen niet mogelijk en haalbaar blijken te zijn;
  • kennis vanuit de gedragswetenschap benutten om de naleving van regels te vergroten;
  • gerichte inzet van politie zoals frequent houden van snelheidscontroles;
  • bewoners stimuleren buurtacties op te zetten in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Wat kunnen bewoners en ondernemers doen?

 • Medebewoners bij kleine irritaties of eenmalige overlast aanspreken op hun gedrag. 

 • Ernstige, herhaalde en druggerelateerde overlast melden bij de gemeente via de website: cms.dordrecht.nl

 • Aangifte doen bij de politie via de website: www.politie.nl

 • Tijdig hulp zoeken bij burenruzies om ernstige conflicten te voorkomen via de website: www.meeplus.nl

 • Verkeersonveilige situaties melden bij Veilig Verkeer Nederland via de website: participatiepunt.vvn.nl

 • Contact opnemen met het Meldpunt Zorg & Overlast bij het zoeken naar hulp of bij zorgen over de eigen thuissituatie of die van anderen. Meer informatie via de website: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl