Sport

In dit hoofdstuk leest u meer over de veranderopgaven binnen het domein Sport

3a Resultaten mei 2015
3b Interview met de projectleider
3c Voorstellen voor Sport

Download
3.1 Domein: Sport

Resultaten 15 mei

Wat hebben we bereikt?
De opgave sport krijgt vorm langs een zestal sporen: (1) Toekomst van de sportparken, (2) Beheer van de sportparken, (3) Nieuwe coalities in de sport, (4) Maatschappelijke waarde van sport, (5) Economische waarde van sport en (6) Quick wins.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het gesprek met de stad over de toekomst. De eerste indruk uit de gesprekken en de ideeën is dat – soms ingegeven door de kans, soms door de noodzaak – er een brede overtuiging is dat het in de sport anders kan en moet.

Kern van onze aanpak is het in gesprek blijven over de toekomst en tegelijkertijd werk maken van de toekomst. Het doel is niet een sportnota maar gefaseerde besluitvorming op de sporen, gevolgd door directe en gerichte uitvoering. De gefaseerde besluitvorming wordt ingegeven door de actualiteit, de kansen en de besparingsopgave. Om die reden ligt de focus op dit moment op de sporen 1, 2 en 6.

Tegelijkertijd met de besluitvorming over de Agenda voor de stad worden richtinggevende besluiten genomen over de Sportparkenvisie. Dit leidt tot kaders en uitgangspunten die de verdere ontwikkeling van de sportparken vormgeven.

Om een deel van de besparingsopgave van de Agenda voor de Stad te realiseren zijn een aantal "quick wins" in beeld gebracht, zoals het vergroten van de inkomsten van sportcomplexen door een toename van het gebruik, een besparing op de regionale subsidie gehandicaptensport, een bezparing op de Sportraad en het Sportgala en een mogelijke lastenverzwaring bij sporters volgens het principe 'de gebruiker betaalt'.

Wat betekent dit financieel?
De quick wins leveren op korte termijn een besparing op van in totaal € 167.000,-. Besluiten over de sportparken en over evenementen, bewegingsonderwijs en zo meer kunnen in 2019 mogelijk een besparing van € 480.000,- opleveren.

Lees hier het volledige verslag van de resultaten op het domein Sport.

Interview

Arno van Gerven, projectleider Sport

Arno van Gerven, directeur van het Sportbedrijf, is de projectleider voor het domein sport. Van Gerven: “De opgave is gericht op vernieuwing en besparing. Zelf stel ik liever de vraag: Hoe ziet de toekomst van Sport eruit en hoe houden we de sport met z’n allen goed en betaalbaar?

Voor sport is een bezuinigingsvoorstel van vijf ton opgenomen in de Agenda voor de Stad. We brengen een extra accent aan door goed na te denken over de toekomst en de betaalbaarheid van de sport en we zoomen in op daar waar veel gemeentelijk geld naartoe gaat, zoals onze buitensportcomplexen. Hoe we het doen, dat is het gesprek met de stad. Tot nu toe (mei 2015) hebben we ruim 30 gesprekken gevoerd met allerlei betrokkenen.

Ontwikkelingen in de samenleving raken ook de sportwereld. Zo verandert de wijze waarop inwoners hun vrije tijd invullen. Niet alleen in de gemeentelijke aanpak, maar ook de manier waarop de stad bezig is met sport, is al zoveel veranderd de afgelopen jaren. Je moet bij vooruit kijken niet vergeten om ook achteruit te kijken: waar kom je vandaan? En dan doet Dordt het hartstikke goed. Dordt staat voor uitdagingen waar de rest van het land ook voor staat, daar zijn we niet uniek in en we gaan ze stevig te lijf.

De veranderingen zijn fors en hebben dus ook tijd nodig. Ik vind het spannend om te doen vanuit een overheid die een andere rol aan gaat nemen, terwijl dat voor de stad ook nieuw is. De stad is gewend dat ze richting krijgen van de gemeente, je moet er voor waken niet te veel de lead te nemen. Tegelijkertijd moet je goed bewaken dat je elkaar steeds weet te vinden.

Er zit heel veel energie in de stad. Iedereen wil er iets mee, weet er iets van en heeft er een mening over. We hebben als domein sport een uitdaging. Ik geloof dat veel dingen slimmer, anders en ook goedkoper kunnen. Juist in de Sport. De gesprekken voeren we met de traditionele achterban: sportclubs, gebruikers van onze sportparken, onze onderwijspartners en de minder gebruikelijke partners: komende maanden mag heel Dordt meepraten over wat zij van sport vinden. Zo proberen we een mix aan te brengen waarbij zowel insiders als buitenstaanders over sport nadenken."

Het college van B&W stelt de gemeenteraad het volgende voor:

Het college stelt de gemeenteraad voor om apart van de Agenda voor de Stad een besluit te nemen over de toekomst van de sportparken (de 'Sportparkenvisie').

Verder stelt het college de raad voor om akkoord te gaan met vijf besparingen die als "quick wins" zijn aangemerkt: vergroting inkomsten sportcomplexen uit toename gebruik (47.000 euro), regionale subsidie gehandicaptensport (50.000 euro), Sportraad en Sportgala (37.000 euro), sponsoring FC Dordrecht (8.000 euro) en lastenverzwaring sporters volgens het principe 'de gebruiker betaalt' (indicatief: 25.000 euro).