Onderwijshuisvesting

In dit hoofdstuk leest u meer over de veranderopgaven binnen het domein Onderwijshuisvesting

5a Resultaten mei 2015
5b Interview met de projectleider
5c Voorstellen voor Onderwijshuisvesting

Download
5.1 Domein: Onderwijshuisvesting

Resultaten 15 mei

Wat hebben we bereikt?
De ambitie is de vraag te beantwoorden of het haalbaar en verantwoord is om de uitvoering van de zorgplicht onderwijshuisvesting, waar de gemeente nu nog voor verantwoordelijk is, over te dragen aan de Dordtse schoolbesturen (doordecentralisatie). Omdat doordecentralisatie de instemming vereist van zowel de gemeente als de schoolbesturen is gekozen voor een interactief proces, waaraan ook de kinderopvang deelneemt.

In het proces staat het 'taakvolwassen' worden van schoolbesturen en het leren 'loslaten' door de gemeente centraal.

De resultaten die we tot nu toe bereikt hebben, zijn in gezamenlijkheid tot stand gekomen.

  • De beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd en door de schoolbesturen aangeboden aan de raadscommissie op 10 februari 2015.
  • Er is een vestigingsplan VO en een vestigingsplan PO/SO/KO tot stand gekomen, die beiden financieel doorgerekend worden in business cases om een financiële haalbaarheid te bepalen.
  • De verantwoordelijkheid van de invulling van de eerste jaarschijf van het nieuwe vestigingsplan PO/SO/KO is aan de schoolbesturen PO overgedragen.
Wat betekent dit financieel?
Een besparingsdoelstelling ad € 1.400.000 op het programma Onderwijshuisvesting lijkt goed haalbaar. De doelstelling wordt via twee wegen gerealiseerd:

  • Enerzijds door interne verschuivingen: de begroting en exploitatie van het domein Onderwijshuisvesting worden sterk beïnvloed door beslissingen bij andere domeinen en beslissingen uit het verleden.
  • Anderzijds door specifieke mogelijkheden binnen het eigen domein van de Onderwijshuisvesting, bijvoorbeeld het wijzigen van de afschrijvingsmethodiek.

De financiële doorkijk op de bezuinigingsrichting volgens Agenda voor de stad is een tussenstap. Het interactieve proces is volop in beweging om een gezamenlijke uitspraak op haalbaarheid te kunnen geven.

Lees hier het volledige verslag van de resultaten in het domein onderwijshuisvesting.

De financiële doorkijk op de bezuinigingsrichting volgens Agenda voor de stad is een tussenstap. Het interactieve proces is volop in beweging om een gezamenlijke uitspraak op haalbaarheid te kunnen geven. De uitspraak/een intentie kan niet eenzijdig gecreëerd worden. Het moet een gedragen besluit zijn van alle betrokkenen in dit proces, waarbij zorgvuldigheid en onderling vertrouwen essentiële randvoorwaarden zijn.

Met inachtneming van de financiële doorkijk op een haalbaarheid van de bezuinigingsrichting Agenda voor de stad, lijkt Domein Onderwijs daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan Agenda voor de Stad. Hierbij de kanttekening dat we goed in beeld moeten brengen welk effect een aantal besparingen op het programma Onderwijshuisvesting heeft op andere (deel)begrotingen van afdelingen/bedrijven van de gemeente Dordrecht.

Het college van B&W stelt de raad voor het bezuinigingsbedrag (€ 1.400.000) voorlopig als taakstellend te handhaven.