Cultuur en media

In dit hoofdstuk leest u meer over de veranderopgaven binnen het domein Cultuur en media.

2a Resultaten mei 2015
2b Interview met de projectleiders
2c Voorstellen voor Cultuur en media

Downloads
2.1 Domein: Cultuur en media - Cultuur
2.2 Domein: Cultuur en media - Bibliotheek
2.3 Domein: Cultuur en media - RTV Dordrecht

Resultaten 15 mei

Wat hebben we bereikt?
Cultuur
De partners binnen het Energiehuis zijn van mening dat verdergaande samenwerking het concept Energiehuis verder kan verbeteren. Er is gekeken welke organisaties welke taken het beste kunnen uitvoeren. In dat licht is besloten om Muziekstroom onder te brengen bij Kunstmin, dit wordt vanaf het nieuwe theaterseizoen (september) geëffectueerd. Er wordt nog gesproken over het overzetten van de Poplounge van ToBe naar Bibelot. Dit betreft verplaatsing van subsidies, geen besparing. Over overige besparingen, die op te brengen zijn door nauwere samenwerking binnen het Energiehuis, is nog weinig concreets te melden. De jaarrekeningen 2013 en 2014 laten zien dat deze jaren met verlies worden afgesloten. Het college heeft de stichting opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar een nieuw organisatiemodel en een daarbij behorende realistische meerjarenbegroting op te stellen. Over de te nemen verliezen wordt u bij de bestuursrapportage geïnformeerd.

Er is nauwgezet gekeken naar mogelijk besparingen in de overige posten binnen de cultuurbegroting. Dit heeft een resultaat van € 200.000 opgeleverd. Deze bedragen zijn direct inboekbaar en vragen geen nadere aanpak. Door wijzigingen in de subsidiebeschikking bij Kunstmin valt een bedrag vrij. Noordkaap wordt vanwege hun vertrek uit Dordrecht niet meer door de gemeente gesubsidieerd. De subsidie stond nog meerjarig in de boeken. Ten derde wordt een subsidie voor beeldende kunst deels ingezet.

Bibliotheek
De verkenning van de opgave met de bibliotheek en de gesprekken die gevoerd zijn, hebben geleid tot een gedragen opdrachtformulering van de veranderopgave. Zowel gemeente als de bibliotheek erkennen het belang om hierin samen op te trekken. Er is overeenstemming over de opdracht, de werkwijze en planning. Op dit moment zijn we bezig met het uitvoeren van de opdracht. De gezamenlijke opdracht luidt: ontwikkel vanuit de behoeften uit de stad, partners en inwoners scenario’s die leiden tot een andere, toekomstbestendige rol van de bibliotheek.

RTV Dordrecht
Het OCD heeft een omnibusonderzoek gedaan naar de bekendheid, kijk- en luistergedrag en de waardering van lokale omroep. De algemene waardering is weliswaar van 6,3 naar 6,5 gestegen ten opzichte van twee jaar geleden, maar vrijwel op alle fronten scoort RTV Dordrecht minder dan twee jaar geleden. Het bestuur van de omroep is bezorgd over deze resultaten, maar relativeert deze tegelijkertijd. Volgens het bestuur heeft RTV Dordrecht na de grote veranderingen en investeringen van twee jaar geleden een verbetertraject ingezet dat vruchten begint af te werpen, maar er is tijd nodig om dit te laten zien. In de optiek van de gemeente zijn de resultaten zodanig bedroevend, mede ingegeven door de vele alternatieven voor de lokale nieuwsvoorziening voor de burgers, dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden.

Wat betekent dit financieel?
Binnen de cultuurbegroting kan op korte termijn € 200.000,- worden bespaard. Na 2017 wordt nog eens € 150.000,- bespaard. Voor de bibliotheek verwacht het college € 200.000,- te kunnen besparen in 2017, oplopend naar € 600.000,- in 2019. Voor RTV Dordrecht verwacht het college een besparing te boeken van € 100.000,- vanaf 2018.

Lees hier het volledige verslag van de resultaten op het domein Cultuur en media - Cultuur, het domein Cultuur en media - Bibliotheek en het domein Cultuur en media - RTV Dordrecht.

Interview

Selamün Yavuz en Heleen Kromkamp, projectleiders voor Media en Cultuur

Selamün Yavuz en Heleen Kromkamp zijn projectleider voor respectievelijk het domein Media en Cultuur. Yavuz: “Mijn focus ligt vooral bij RTV Dordrecht. Voor RTV Dordrecht hebben we eind vorig jaar een omnibusonderzoek door OCD laten doen. Dit onderzoek gaf ons belangrijke informatie over de bekendheid, het gebruik en de waardering van RTV Dordrecht onder de Dordtenaren. Daarnaast willen wij RTV Dordrecht ruimte geven om te veranderen. Dat betekent intensief het gesprek met elkaar aangaan.”

“De vernieuwing van RTV Dordrecht moet je zoeken in de vraag: waar haalt een gemiddelde Dordtenaar over 5 jaar zijn lokale nieuws vandaan? De lokale omroep is een wettelijke taak, maar kunnen gemeenten nog verplicht worden om een lokale omroep in stand te houden? vraagt Selamün zich af. Heleen Kromkamp voegt toe: “Je kan kijken naar welke organisaties je hebt, wat doen die en in hoeverre zit er overlap, of kunnen ze elkaar juist aanvullen? Dus wat is ieders corebusiness en vallen daar dingen te combineren?”

Kromkamp: “Voor het onderdeel cultuur ligt een groot probleem bij de Stichting Energiehuis. Daar zitten grote cultuurorganisaties (ToBe, Kunstmin en Bibelot) aan wie we vanuit de gemeente subsidies verstrekken. De stichting Energiehuis kampt met een tekort. Als je eerst een gat van circa 4 ton bij die organisatie moet vullen, wordt het lastig om ook nog 4 ton te bezuinigen. Hoe groot het financiële gat precies is, wordt nu onderzocht.”

“Ik denk dat Dordrecht afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in cultuur, kijk alleen al naar het gebouw van het Energiehuis. Er komt binnenkort een onderwijsmuseum, Het Hof is net open, Dordrechts Museum is verbouwd. Kortom, er is heel veel geïnvesteerd. Yavuz voegt toe: “Dordrecht heeft kort geleden flinke investeringen gedaan voor een moderne lokale omroep. Qua subsidie zitten we ver boven het landelijk normbedrag en landelijk gemiddelde.” Kromkamp: "In mei is de Atlas voor gemeenten gepresenteerd. Dat is een jaarlijks onderzoek waarbij de economische waarden worden afgezet tegen cultuur en erfgoed. Omdat wij zo’n mooie binnenstad hebben, is het aantrekkelijk om hier te komen winkelen of uit te gaan en dat vertegenwoordigt de economische waarde; mensen geven hier hun geld uit. De verwachting is dat we weer gestegen zijn.

De gesprekken voor cultuur vind ik best ingewikkeld. We zeggen dat cultuurorganisaties –ook de kleine- moeten bezuinigen, maar we zeggen er niet bij hoeveel ze precies moet inleveren. Bovendien neemt de raad het definitieve besluit. Dat maakt het soms lastig om de mensen in beweging te krijgen. Ook zijn vaak al meerjarenafspraken gemaakt, en die bepalen ook het tempo waarin de bezuinigingen zullen landen. Dus sommige aanpassingen zullen pas vanaf 2017 effect hebben.”

Het college van B&W stelt de gemeenteraad het volgende voor:

1. Direct inboekbaar is een besparing van in totaal € 200.000,- binnen de cultuurbegroting.

2. Het onderzoeksrapport met de aanbevelingen van Berenschot wordt op een nader te bepalen moment aan de raad voorgelegd. Na uitwerking van het nieuwe organisatiemodel voor het Energiehuis zal ook inzichtelijk zijn welke bezuinigingen in het kader van Agenda voor de Stad realistisch is.

3. Het herstelplan voor ToBe is onderwerp van gesprek tussen de subsidienten. Op dit moment verwachten we vanaf 2018 een besparing van € 150.000 te kunnen realiseren. De opgave voor RTV Dordrecht is niet alleen een pure financiële taakstelling, maar het is een veranderopgave om te komen tot een vernieuwd concept met een voor de gemeente beoogde positieve, financiële opbrengst van een ton vanaf 2018. RTV Dordrecht zal binnen deze uitgangspunten, randvoorwaarden en de financiële taakstelling twee of meer scenario’s aan de gemeente voorleggen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanpak en opdrachtformulering aan de bibliotheek. Tevens wordt gevraagd in te stemmen met de planning t.a.v. deze veranderopgave. Deze planning voorziet in besluitvorming begin 2016.