Gebiedsontwikkeling

In dit hoofdstuk leest u meer over de veranderopgaven binnen het domein Gebiedsontwikkeling

4a Resultaten 2015
4b Interview met de projectleider
4c Voorstellen voor Gebiedontwikkeling

Downloads
4 Domein: Gebiedwontwikkeling

Resultaten 15 mei

Wat hebben we bereikt?
De huidige tijd vraagt om een andere (werk)wijze van gebiedsontwikkeling. Lange perioden van economische groei, en daarmee van grootschalige ontwikkeling, liggen achter ons. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl zal steeds meer gaan over kleinschalige transformaties van bestaand stedelijk gebied met als doel een gedifferentieerde en vooral waardevaste ontwikkeling te realiseren. Deze meer organische benadering vraagt om een actief samenspel tussen private partijen, burgers en de overheid. Als gemeentelijke overheid komen we daarbij in een andere, meer faciliterende rol: partners uitdagen, zelf meer loslaten en de juiste condities scheppen.

De discussies gaan over kiezen, stroomlijnen en loslaten. Hierover zijn intern gesprekken gevoerd en met stakeholders uit de stad. Voor een deel lopende trajecten en voor een deel nieuw georganiseerd. De discussies zijn eerder gestart dan het traject Agenda voor de Stad en zullen ook langer doorlopen.

De belangrijkste aanbevelingen uit de stad zijn de volgende: - Wijs één accounthouder aan die aanspreekpunt is voor de contacten met de gemeente. - Geef van te voren duidelijk aan wat je als gemeente wel en niet doet en houd je daar ook aan; wees duidelijk in verwachtingen. - Geef snel uitsluitsel of je wel of niet wilt meewerken (nee zeggen is ook duidelijk). - Goede communicatie is erg belangrijk: wees duidelijk, compleet en koppel terug wat er mee gedaan wordt. - Neem kleine stappen en oogst kleine successen. - Bepaal eerst de meerwaarde van buurtinitiatieven en op basis daarvan de inzet van de gemeente. Pas vervolgens de mate van faciliteren aan op de capaciteiten en expertise van de initiatiefnemer.

Wat betekent dit financieel?
Een andere werkwijze op het gebied van gebiedsontwikkeling levert een besparing op van €100.000,- in het komend jaar en € 200.000,- in de volgende jaren.

Lees hier het volledige verslag van de resultaten in het domein gebiedsontwikkeling.

Interview

Emma Forsten, projectleider Gebiedsontwikkeling

Emma Forsten is projectleider van het domein Gebiedsontwikkeling. Forsten: "De vernieuwing die we aan kunnen brengen heeft vooral te maken met onze houding naar kleine en grote initiatiefnemers in de stad. Het gaat om contacten leggen, netwerken, leren onderhandelen, minder van te voren vastleggen en maatwerk leveren. We kunnen niet meer achteroverleunen en wachten tot een projectontwikkelaar met een leuk plan komt aanzetten. Daarnaast gaat het om keuzes maken: waar willen we (samen met de stad) onze energie in zetten en wanneer zeggen we “nee, dit heeft niet onze prioriteit”

De financiële opgave voor het domein gebiedsontwikkeling bedraagt € 200.000, -. We bekijken deze opgave vanuit twee kanten. Aan de ene kant of het mogelijk is om meer inkomsten te verwerven. Bijvoorbeeld door het uitlokken van investeringen en het breder toepassen van het verdienmodel dat gebruikt wordt op het terrein van de duurzaamheid. Dit is vooral interessant voor de langere termijn, maar levert op korte termijn geen besparingen op. Aan de andere kant kijken we naar hoe we als gemeente omgaan met initiatieven uit de stad. Hoe actief zijn we daarin? Willen we de initiatieven stimuleren, actief begeleiden of alleen maar toetsen aan de regels? Daar zijn vorig jaar al verschillende trajecten voor gestart, die we dit jaar nog verder hebben aangevuld met een bijeenkomst met initiatiefnemers en een enquête voor het bewonerspanel over de rol van de gemeente bij de initiatieven.

Alle gemeenten worstelen met dezelfde verandering van houding en werken. Ik denk dat Dordrecht een beetje in de middenmoot zit. Op sommige terreinen zijn we actief, bijvoorbeeld met het uitgeven van vrije kavels. Op andere terreinen praten we veel, maar komt er in mijn ogen nog niet zoveel van de grond. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een project waar we kunnen experimenteren met een andere manier van gebiedsontwikkeling, uitgaande van minder regelgeving. Daar zijn bij andere gemeenten al goede voorbeelden van.

Ik vind het goed om met de stad te praten over een nieuwe balans tussen wat de gemeente doet en wat particulieren (kunnen) doen. Samen moeten we daarin een nieuw evenwicht vinden."

Het college van B&W stelt de gemeenteraad het volgende voor:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de inhoudelijke richting (kiezen, stroomlijnen en loslaten) als het gaat om taken en rollen van de gemeente bij gebiedsontwikkeling.

Die richting betreft:
  • De rode loper uitrollen voor alle initiatieven in de stad. Waar het gaat om gebiedsontwikkeling stevig kiezen voor een beperkt aantal gebieden waarin de gemeente actief is en de rol van de gemeente in die gebieden omschrijven.
  • De inzet van de gemeente bij initiatieven laten afhangen van de meerwaarde van het initiatief voor de stad, de locatie en de professionaliteit van de initiatiefnemer.
  • De processen van de behandeling van initiatieven en plannen binnen de gemeente steviger stroomlijnen.
  • Beleid stroomlijnen door het aantal visies te beperken. Het opstellen van het mobiliteitsbeleid hiervoor als pilot te gebruiken.
  • Het doorlopend ontslakken van de beleidsregels via het inrichten van een onafhankelijke toetsingscommissie.
  • Alleen nieuw beleid opstellen als het strikt noodzakelijk is en niet op een andere manier geregeld kan worden. - Volop experimenteren met regelvrije zones, te beginnen met de Welstandsnota en later dit jaar met braakliggende terreinen en leegstaand vastgoed. - We nemen deel aan een pilot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de experimentenwet (meer mogelijkheden voor combi detailhandel en horeca in de binnenstad).