Zorg en ondersteuning

In dit hoofdstuk leest u meer over de veranderopgaven binnen het domein Zorg en ondersteuning

6a Resultaten 2015
6b Interview met de projectleider
6c Voorstellen voor Zorg en ondersteuning

Download
6 Domein: Zorg en Ondersteuning

Resultaten 15 mei

Wat hebben we bereikt?
Binnen het domein Zorg & Ondersteuning hebben we door de decentralisaties te maken met een belangrijke veranderopgave. We willen dat onze inwoners zo min mogelijk afhankelijk zijn van zware zorg en ondersteuning. Centraal staat dat we in Dordrecht vitale wijken hebben, waarin we een toenemend beroep op eigen kracht van de burgers in onze stad kunnen doen. Daarbij kijken we veel meer dan voorheen naar het zelfoplossend vermogen van inwoners en hun directe omgeving. Om dit te kunnen bereiken bieden we de zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk (in de wijk) bij de burger aan.

We hebben met professionals en tijdens werkbezoeken met cliënten het gesprek gevoerd over meer samenhang in het stedelijk netwerk rond zorg en overlast. Er zijn nu nog drie lokale zorgnetwerken actief in Dordrecht. Samen met de betrokken partners hebben we geconcludeerd dat de samenwerking effectiever kan. Daarom realiseren we één stedelijk netwerk Zorg & Overlast dat per 2016 operationeel moet zijn.

Daarnaast hebben we het spoor verkend van innovatie rond lichte zorg/begeleiding die duurdere zware zorg overbodig maakt. Het project ‘Buurt m/v’ is hiervan een treffend voorbeeld. Buurtvrouwen en -mannen helpen kwetsbare bewoners – (ex)-verslaafden en (ex)psychiatrische patiënten – bij het oplossen van problemen die een plezierig zelfstandig leven in de weg staan en leert deelnemers om zelf regie over hun eigen leven te nemen.

We gaan door op het spoor van innovatie door projecten te stimuleren die gericht zijn op transformatie en verschil maken ("gamechangers"), zoals Buurt m/v, specifieke aanpakken rond draaideur GGZ, veelplegers, schuldenaanpak cliënten, mensen die Beschermd Wonen, et cetera.

Ook kiezen we voor een aanbesteding per wijk in plaats van subsidiëring van ‘losse onderdelen’ binnen een wijk.

We gaan specifieke ketens/doelgroepen en interventies doorlichten op kansen voor maatschappelijke winst en financiële besparingen, samen met onder andere VGZ

Wat betekent dit financieel?
De nieuwe aanpak rond één stedelijk netwerk Zorg & Overlast levert per 2016 een structurele besparing op aan subsidie van bijna een ton.

Najaar 2015 worden de uitkomsten verwacht van de doorlichting van enkele ketens/doelgroepen op kansen (maatschappelijk en qua besparingen). Verwacht wordt dat de besparingen de komende jaren oplopen van € 200.000,- in 2017 tot € 600.000,- in 2019.

Lees hier het volledige verslag van de resultaten in het domein Zorg en Ondersteuning.

Interview

Guido Jochems, projectleider Zorg en Ondersteuning

Guido Jochems is projectleider voor het domein Zorg en Ondersteuning. Jochems: “Voor het domein Zorg en Ondersteuning is het traject van de transformatie leidend; het veranderproces volgt op de stelselwijziging die de decentralisatie met zich meebrengt. Hierbij gaat het om ander gedrag van professionals en burgers, andere cultuur bij instellingen en professionals en andere werkwijzen."

Wellicht biedt de huidige leegstand van kantoren daar een kans. In Haarlemmermeer werken ze hier met flexibele bestemmingen in bestemmingsplannen, waardoor tijdelijk gebruik gemakkelijker wordt. Dhr. Koning (BZK): “Vanuit het Rijk kijken we zeer geïnteresseerd mee naar hoe Dordrecht dit maatschappelijk probleem aanpakt. Het tegengaan van overlast en misbruik staat daarin centraal. Want het is overduidelijk, dat we nu en in de toekomst de arbeidsmigranten hard nodig zullen hebben!”

Naast de veranderingen in het maatschappelijk domein van de zorg, is er in de Agenda voor de Stad een bezuinigingsvoorstel van zes ton opgenomen. Jochems: "Bezuinigen is geen populaire boodschap, maar het kan wel bijdragen aan urgentie om zaken echt anders te doen. Daarbij delen we dezelfde visie rond de eigen kracht van inwoners, het sociale netwerk en het snel bieden van passende ondersteuning.

"We zien Agenda voor de Stad als een logisch onderdeel van deze verandering. Dat betekent wel dat de planning van de besparingsopgave nog onzeker is. Het in beweging krijgen van fundamentele veranderingen binnen het domein kost tijd en waarschijnlijk ook extra investeringen aan de voorkant.

Een mooi voorbeeld van hoe we vernieuwing aan kunnen brengen, is het werken aan meer samenhang in het stedelijk netwerk rond zorg en overlast. Er zijn nu nog drie lokale zorgnetwerken actief in Dordrecht. Samen met de betrokken partners zetten we één stedelijk netwerk Zorg & Overlast op dat per 2016 operationeel moet zijn. In dit netwerk werken professionals oplossingsgericht samen; cliënten worden snel en adequaat doorgeleid naar de juiste zorg of ondersteuning. De sociale teams spelen hierin een belangrijke rol. Deze nieuwe aanpak levert per 2016 een structurele besparing op aan subsidie van bijna een ton. Dordrecht is al vroeg begonnen met de veranderopgave in het sociaal domein. Anders dan in de meeste andere gemeenten is hier al in 2011 het eerste sociale team gestart, waardoor er nog voor de invoering van de decentralisaties al een aantal jaren ervaring is opgedaan. Wijkbewoners beoordelen de sociale wijkteams uiterst positief: gemiddeld met een 9 als rapportcijfer. Dat is echt iets om trots op te zijn!"

Het college van B&W stelt de gemeenteraad het volgende voor:

Het college van B&W stelt de raad voor om akkoord te gaan met een bezuiniging van 100.000 euro vanaf 2016 door bundeling van expertise en inzet in één stedelijk netwerk Zorg & Overlast.

Verder wil het college de komende maanden benutten om enkele ketens/doelgroepen door te lichten op kansen (maatschappelijk en qua besparingen). We stellen de raad voor om in het najaar de uitkomsten van die doorlichting in een informatiebijeenkomst met de raad te bespreken en hierover vervolgens een besluit te nemen.