Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Bereikbare stad

Een stad waar reizigers langs heldere routes en met betrouwbare reistijden makkelijk in en uit kunnen reizen, is een stad waar bedrijven zich willen vestigen en mensen willen wonen en werken. Bij een verdere verstedelijking is het van belang kwaliteiten van Openbaar Vervoer, auto en fiets zo slim mogelijk te combineren. Een fijnmazig OV-netwerk in de stad, meer vervoer over water, en ruimte voor de fiets zorgen ervoor dat voor kortere afstanden de auto niet nodig is. Dat houdt de stad én de regio bereikbaar en leefbaar.

Binnen de stad leggen we het accent op snelle, veilige fietsroutes en zetten we in op verkeersveiligheid en de 30 km zones gefaseerd ook zo in te richten in de drukkere delen van de stad. Voor de binnenstad formuleren we een nieuwe parkeer- en bereikbaarheidsopgave. De basis hiervoor wordt gevormd door de Koersnota Mobiliteit.

Voor de verbinding met omliggende gemeenten, waarbij Dordrecht voor veel Drechtstedelingen eindbestemming of overstapplaats is, investeren we (samen met partners) in de twee belangrijkste OV-knooppunten van de stad: het Centraal Station en treinhalte Campus Leerpark/Gezondheidspark.

Rijkswaterstaat pleegt de komende jaren grootschalig onderhoud aan de N3. Samenwerking met de regio en met de betrokken gemeenten Dordrecht en Papendrecht is hierbij essentieel. Uitgangspunt is dat deze belangrijke verbindingsweg er straks weer als nieuw bij ligt en ook de komende jaren blijft voldoen aan de geldende eisen ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat en de gemeente(n) werken nauw samen om de tijdelijke overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen duidelijk te communiceren en waar mogelijk te beperken. Waar mogelijk benutten we kansen om bereikbaarheid en duurzaamheid te verbeteren.

Tot slot strijden we voor meer balans in de lusten en lasten waar onze stad als schakelpunt tussen Brabant en de Randstad mee te maken heeft. We werken al decennia lang - en ondanks toenemende transportbewegingen - loyaal mee aan het verbinden van de Rotterdamse havens met het ‘achterland’, waarbij we bijbehorende overlast en veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor zo goed mogelijk ondervangen. Daar mag iets tegenover staan! We vinden het niet meer dan logisch dat onze inwoners en forensen profiteren van onze strategische ligging aan het spoor en zetten bij Rijk en strategische partners in op snelle, frequente treinverbindingen met Rotterdam én Breda.

Van de gesprekstafel: ‘Al die bestelbusjes, vrachtwagens en bezorgbrommers in de stad. Kan dat efficiënter en met minder herrie, drukte en uitlaatgassen? Daag de markt uit om met een duurzame oplossing te komen. En denk als gemeente mee aan de randvoorwaarden, die daarvoor nodig zijn.’

Afspraken

 • We investeren in 2 belangrijke OV-knopen: het Centraal Station en de halte(ontwikkeling) Campus Leerpark/Gezondheidspark.
 • De bereikbaarheid van de binnenstad staat onder druk. Ter voorbereiding van de nieuwe bus-concessie (2018/2019) onderzoeken we hoe we de verbinding tussen parkeerterrein Weeskinderendijk en het centrum kunnen verbeteren.
 • We continueren het gratis busvervoer voor 65+ (met een beperkte eigen bijdrage), waarmee we 65-plussers stimuleren erop uit te gaan, het gebruik van OV bevorderen en de verkeersdrukte in het centrum beperken. We sturen hierbij aan op scherpere prijsafspraken met de vervoerder en onderzoeken of gratis busvervoer onderdeel kan worden van de Dordtpas en zo ook voor andere relevante doelgroepen beschikbaar komt.
 • We zetten in op hoogfrequente (spoorboekloze) Intercityverbindingen naar het noorden (via Rotterdam) en naar het zuiden (onder andere Breda).
 • Aanvullend hierop zetten we in op Light Train met nieuwe haltes die Amstelwijk, Leerpark en Maasterras, die de groeiende nieuwe wijken langs het spoor verbinden met de Zuidelijke Randstad.
 • We blijven investeren in het structurele wegonderhoud. Daarnaast wordt een budget beschikbaar gesteld voor extra investeringen op het gebied van verkeersveiligheid. Deze investeringen komen ten goede aan maatregelen ten aanzien van de juiste inrichting van 30-km weggedeelten, het scheiden van snel en langzaam verkeer (fiets) en andere knelpunten.
 • We maken een Top 20 van verkeersonveilige wegen/knooppunten. In overleg met omwonenden maken we, binnen de beschikbare middelen, een start met het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze plaatsen in de stad.
 • Meer inwoners betekent óók meer verplaatsingen in de stad. Er zal onderzoek worden gedaan naar manieren om een vlotte verkeersdoorstroming te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaker toepassen van ‘slimme’ verkeersregelinstallaties en het omvangrijker inregelen van een groene golf op de Recklinghausenweg/Provincialeweg en de Laan der Verenigde Naties.
 • Bij de voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden worden de verschillende investerings- en onderhoudsplannen van de gemeente naast die van de verschillende (nuts)bedrijven gelegd. Uitgangspunt is dat werk met werk wordt gemaakt en dat we werkzaamheden zoveel mogelijk combineren.
 • We voeren een studie uit naar de mogelijkheden om de interwijkverbinding structureel te verbeteren; deze studie moet in de loop van 2018 leiden tot een definitieve keuze. Ook wordt besluitvorming over het fietsparkeren aan de zuidzijde van het station voorbereid.
 • Daarnaast zetten we in op een snelle, veilige route van de Nassauweg naar het Leerpark en verbeteringen op het Leerpark zelf qua fietsroutes en verkeersveiligheid.
 • In 2018 formuleren we een lange termijndoelstelling qua vervoer van gevaarlijke stoffen. We willen daarmee de stad veiliger maken en de ontwikkeling van de spoorzone mogelijk te maken. Een eerste stap is het maximeren op het huidige aantal vervoersbewegingen.
 • We handhaven het systeem van een gesloten parkeerexploitatie en de huidige (jaarlijkse) afdrachten in het kader van Agenda voor de stad.
 • Voor de komende vier jaar gaan we uit van een beheerste kostenontwikkeling van alle parkeertarieven, gebaseerd op de inflatiecijfers en gerelateerd aan een investerings- en bestedingsprogramma.
 • Het systeem van de pollers wordt vervangen door een systeem van camerabewaking.
 • De tijdsvensters waarbinnen betaald moet worden voor avond- en zondagmiddag parkeren worden herzien.
 • We zien mogelijkheden om verder te differentiëren in de hoogte van de parkeertarieven. Het verschil in tarieven tussen parkeren op straat en in parkeergarages kan worden vergroot. Door de verdere digitalisering kunnen de abonnementstarieven worden herzien.
 • Gezien de toenemende parkeerdruk in en rond de binnenstad en de schil worden maatregelen voorbereid om het zogenaamde waterbedeffect te voorkomen. We differentiëren de tarieven van parkeervergunningen, waarbij we het tarief van de eerste parkeervergunning verlagen en het tarief voor een tweede of derde parkeervergunning juist verhogen.

Onderwerpen die we samen met strategische partners verder uitwerken

 • We verkennen de mogelijkheden van de realisatie van snelle een veilige alternatieven voor de ongelijkvloerse kruising N3-Gezondheidspark. Hiermee wordt de doorstroming van zowel het auto- als het fietsverkeer bevorderd.
 • We reserveren middelen om de parkeerdruk in de wijken gericht aan te kunnen pakken met aanleg van extra parkeerplekken in overleg met bewoners. Hierin betrekken we ook mogelijke oplossingen voor de parkeerdruk die door bedrijfsbussen wordt veroorzaakt.
 • In de contacten met Rijk en Provincie houden we aandacht voor de goede bereikbaarheid van Dordrecht via A16, A15 en N3. 80km op de N3 blijft daarbij het uitgangspunt.
 • We dagen ondernemers in de stad uit om te komen met concrete voorstellen om het aantal ritten van bezorgdiensten in de stad te verminderen en te verduurzamen. Kansrijke, duurzame ideeën willen we met raad en daad ondersteunen.