Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Ondernemende stad

We zetten in op een stimulerend ondernemersklimaat als één van de cruciale dragers van onze sociaal-economische groei naar een sterkere stad. Dit doen we nadrukkelijk vanuit een lange termijn strategie die inzet op een verbreding van de economische basis van onze stad en regio. Met deze Groeiagenda willen wij een volwaardige en krachtige speler in het economisch netwerk van de Randstad worden. We koppelen innovatiekracht aan de productiekracht waarin de regio groot  is geworden en zetten in op gebieden en sectoren waar we de komende jaren groei en investeringen verwachten: logistiek, kennis gedreven maakindustrie, maritieme industrie, dienstverlening, zorg en vrije tijd/recreatie. We hebben extra aandacht voor de duurzame bedrijfsvormen. Dit zorgt voor een aanbod van werk op zowel praktisch als theoretisch opgeleid niveau (mbo, hbo en universitair), en het zorgt voor een levendige stad.

We werken aan een sterk vestigingsklimaat door ruimte te bieden aan bedrijven en start-ups met veelbelovende ideeën. We laten daarbij het denken in mogelijkheden prevaleren boven het denken in regels en beperkingen. Directe lijnen en deregulering zijn noodzakelijk. Tegelijkertijd is het van belang dat Dordrecht zuinig is op haar huidige ondernemers. Een ondernemende stad als Dordrecht heeft graag actieve ondernemers binnen haar stadsmuren. Dat vereist een gemeente die ook intensief en actief contact heeft met haar ondernemers en ZZP’ers. Ook stimuleren we instellingen, organisaties en bedrijven zaken te doen met Dordtse ondernemers die zelf ook (maatschappelijk) investeren in de stad en geven hierin als gemeente het goede voorbeeld.

In samenwerking met de Duurzaamheidsfabriek positioneren we ons als hotspot voor start-ups en opleidingen die hierop inspelen. Het doel is om veel meer Dordtenaren aan het werk te krijgen. Ook de Westelijke Dordtse Oever is daarvoor een kansrijke plek. Hiervan willen wij, in combinatie met de Dordtse zeehaven als multimodaal knooppunt en onderdeel van de Mainport, een schakelpunt van de bouw, de binnenvaart en de logistieke sector van de Drechtsteden maken.

We maken het ondernemersklimaat nog sterker door een directe koppeling tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Samen met het bedrijfsleven en onderwijs gaan we aan de slag om de huidige mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. De doelstelling is ‘in Dordt kun je gegarandeerd aan de slag’, zodat jongeren die hier kennis opdoen, ook in Dordrecht blijven wonen. We stimuleren jongeren daarom opleidingen te volgen die voldoende baanperspectief bieden en we stimuleren de bedrijven om bij te dragen aan vakopleidingen en ervaringsplekken.

Wij zien het aantrekken van hoger beroepsonderwijs als vliegwiel voor de ambitie van de stad om uit te groeien tot een stad met een veerkrachtige en gevarieerde bevolking. De ambitie van Hogeschool Ede om zich in Dordrecht te vestigen met voor onze regio passende opleidingen ondersteunen wij en is daar een bemoedigend voorbeeld van. Wij zien potentie voor hen in onze stad en regio. We breiden het hoger onderwijs in de toekomst graag verder uit en willen de vestiging van een AD-center waar Associate Degrees worden aangeboden nader onderzoeken. Dat doen wij samen met belangstellende hogescholen uit de regio (Rotterdam en Breda).

Met nieuwe opleidingsmogelijkheden, ook gericht op het opleiden van vaklieden, én het aansprekende en innovatieve middelbaar beroepsonderwijs op de Campus Leerpark, kunnen we jongeren en bedrijven aan onze stad binden. We blijven investeren in het verbreden van het hbo-aanbod met onder meer technisch onderwijs en nemen de regie voor verdere afstemming met en commitment van werkgevers en de huidige onderwijsinstellingen over (vak)opleidingsaanbod, stageplaatsen en werkgelegenheid. We blijven daarnaast ook inzetten op techniekpromotie van 0-100 jaar. Het is belangrijk dat meer meisjes en jongens voor technische opleidingen kiezen. Voor de Campusontwikkeling Leerpark zetten wij in op een ambitieuze doorontwikkeling langs veel assen. Naast innovatieve opleidingen werken we daar aan de benodigde bereikbaarheid, woonruimte, inrichting van de openbare ruimte met bijbehorende voorzieningen. Dat vraagt investeringen vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en ook vanuit de overheid, waarbij wij ook op andere overheden rekenen. De door de raad vastgestelde ambities in de startnotitie Campusontwikkeling Leerpark zijn daarin leidend.

Afspraken

 • De komende vier jaar zetten we in op 4000 nieuwe banen in Dordrecht. Dit doen we door de gefaseerde uitgifte van werklocaties op onder meer Dordtse Kil IV, businesspark Amstelwijck en de campusontwikkeling Leerpark/ Fieldlab Smart Industry. En door een versterking van de binnenstedelijke economie onder andere door een broedplaats voor de kantooromgeving. Ter ondersteuning daarvan continueren we het acquisitiefonds.
 • We geven ruimte aan kansrijke initiatieven van marktpartijen door bestaande kaders te verruimen, wanneer dat leidt tot een substantiële banengroei of aantoonbare beweging.
 • Dordrecht moet tot de top 5 MKB-vriendelijkste grote gemeenten in Nederland gaan behoren. Wij versterken de dienstverlening van de gemeente richting ondernemers en ZZP’ers, versnellen het proces van vergunningverlening en bundelen de krachten van de verschillende organisaties die hier een rol in spelen. We geven het team van accountmanagers van het ondernemersloket doorzettingskracht om een bedrijf waar gewenst, intensief te begeleiden, onder andere door één aanspreekpunt te bieden.
 • We revitaliseren bestaande bedrijventerreinen, waaronder de Zeehaven met aandacht voor duurzaamheid, circulaire economie en watergebonden bedrijvigheid. We faciliteren bedrijveninvesteringszones en versterken de samenwerking daarmee.
 • De komende jaren maken we - zoals inmiddels goed gebruik is - werk van een gastvrije binnenstad, in de beproefde driehoek tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Daarnaast blijven wij investeren in een vitale wijkeconomie, zoals wijkwinkelcentra, zodat de basisvoorzieningen in de wijken in stand blijven.
 • Wij handhaven de winkeltijdenverordening en de koopzondagen in de huidige vorm en bewaken de vrijheid die ondernemers hebben om binnen de wettelijke kaders over hun eigen winkeltijden te beslissen.
 • Wanneer zich een nieuwe ondernemer aandient, bestaat er behoefte aan direct contact met de gemeente. De gemeente zal de komende jaren voorzien in een welkomstpakket voor nieuwe ondernemers, bestaande uit praktische zaken zoals aanspreekpunten binnen de gemeente en contacten bij de omgevingsdienst voor benodigde vergunningen. In een oogopslag is de ondernemer op de juiste wegen geholpen door de gemeente en zijn de directe lijnen gelegd.
 • We bezien de mogelijkheden om startende ondernemers gedurende enige tijd wat meer ondersteuning en financiële verlichting te bieden.
 • Bij onderhandse aanbestedingen zorgen wij dat lokale Dordtse ondernemers niet ontbreken.
 • We blijven ons inzetten voor de vestiging van Hogeschool Ede en andere hbo-opleidingen in Dordrecht en zijn bereid de komst van een hbo-opleiding financieel te ondersteunen voor wat betreft huisvesting en noodzakelijke aanloopkosten.
 • We willen de activiteiten van de sociale dienst en van Drechtwerk nog beter op elkaar aan laten sluiten en de samenwerking verregaand intensiveren. Dat past bij onze doelstelling om ‘ontschot’ te werken en de mensen om wie het gaat centraal te stellen.
 • Bedrijven die qua ligging in een woonomgeving in de knel komen, helpen we met verplaatsing naar een bedrijventerrein. Dit doen we in samenhang met de transformatie van bedrijfspanden naar een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen, horeca of lichtere bedrijvigheid.

Onderwerpen die we samen met strategische partners verder uitwerken

 • Een structurele afstemming met Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op dossiers als economische positionering en bereikbaarheid.
 • We onderzoeken of we samen met partners jaarlijks een ondernemersplein kunnen organiseren waarmee we het Dordtse ondernemerschap nog sterker op de kaart kunnen zetten en het Dordtse ondernemers netwerk verder kunnen versterken.
 • We onderzoeken hoe we een nog sterker ‘uithangbord’ naar buiten toe kunnen creëren om meer bedrijvigheid naar Dordrecht te halen en hoe we versnippering in acquisitie en begeleiding van bedrijven voorkomen.
 • We zetten ons in voor een duidelijk afgestemde programmering binnen de Drechtsteden, zodat er focus is op een aantal gebieden en thema’s, ook regionaal. Daarmee bereiken wij een voor ieder duidelijke positionering en voorkomen wij onderlinge concurrentie tussen regiogemeenten die daaraan afbreuk doet.
 • We onderzoeken hoe we met andere partners tot fondsvorming kunnen komen voor verplaatsing van bedrijven die in de knel komen met de woonomgeving. Leidende gedachte voor zo’n fonds is het beschikbaar krijgen van middelen bij waarmee de doelstellingen van de Groeiagenda versneld behaald kunnen worden.
 • We onderzoeken samen met de betrokkenen bij Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht of dit naar een nieuwe, sterkere Binnenstad BV kan worden omgevormd, waarin de binnenstad partners een actievere rol innemen.