Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Voorwoord
Uitnodiging aan partners in stad 
en regio

Wij zijn trots op het voorliggende coalitieakkoord. Het is ambitieus, uitgebalanceerd en doet recht aan de opgaven waar onze mooie stad voor staat. Dit akkoord is tot stand gekomen met de inbreng van vele partijen, zowel uit het maatschappelijk veld als uit de politiek. We hebben daarvoor de tijd genomen die het nodig had.

Samenspraak en samenwerking zijn essentieel om de grote én kleine opgaven waar we in onze stad voor staan te laten slagen. Wij nodigen een ieder uit met ons de schouders te zetten onder een voortvarende uitwerking en uitvoering van de geformuleerde ambities.

De open sfeer tijdens de gesprekstafels in de formatiefase, waarin we met partners en politieke partijen langs diverse thema’s open en zonder blad voor de mond van gedachten wisselden, creëerde verbinding en commitment over en weer. Met deze gesprekspartners concludeerden we enthousiast ‘deze gesprekstafels waren heel nuttig, dit moeten we blijven doen’. Een conclusie waar wij, gezamenlijk met gemeenteraad en college, uit volle overtuiging en op een laagdrempelige manier, opvolging aan willen geven.

Er ligt voor onze wethouders een stevige klus. De Dordtenaren mogen van ons als raadsleden verwachten dat we het college steunen in de opdrachten die we hen meegeven en ook dat wij er als volksvertegenwoordigers scherp op toezien dat we koers houden in de uitvoering van het politiek akkoord.

Met hartelijke groet,
De fractievoorzitters van de coalitiepartijen,

David Schalken-Den Hartog

Marc Merx

Wim van der Kruijff

Joost Veldman