Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Gezonde en sportieve stad

Dordrecht wil een vitale en sportieve stad zijn. Een gezonde geest en een fit lijf dragen bij aan het welzijn van iedereen. Gezond gedrag verhoogt de kwaliteit van leven en draagt bij aan een stad met veerkracht, waar mensen (elk op hun eigen manier) méé doen. Gezond leven doen mensen in de eerste plaats zélf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Daarnaast maakt de omgeving waarin je woont ook veel verschil: de aanwezigheid van natuur en rust en de afwezigheid van schadelijke stoffen en herrie heeft een positieve invloed om mensen en hun leefomgeving.

Dordrecht is een prachtige stad waar je goed kunt recreëren, (hard)lopen of fietsen. De bijzondere positie aan het water, het schitterende historische centrum, de mooie parken, de Biesbosch en een weids polderland dragen daaraan bij. Al deze plekken hebben de individuele sporter en recreant veel te bieden en er wordt daarom ook volop gebruik van gemaakt. Dus blijven we zowel in het centrum als in het buitengebied inzetten op recreatieve voorzieningen die verleiden tot (samen) bewegen en bijdragen aan de woonaantrekkelijkheid van de stad. Denk hierbij aan sportieve routes voor fietsers, wandelaars en hardlopers en compacte basketbal- en voetbalveldjes voor de jeugd, die samen met de buurt worden opgeknapt en onderhouden.

Het aantal individuele sporters groeit, maar Dordrecht kent ook een groot aantal sportverenigingen in verschillende disciplines. Deze verenigingen en de sportparken waar zij samen komen, spelen een belangrijke rol in het leven van veel Dordtenaren. Sport integreert en brengt mensen samen, die elkaar anders wellicht nooit hadden leren kennen. We vinden het dan ook van belang te investeren in het verenigingsleven en in het breder gebruik en de (her)inrichting van de vier grote, bestaande stadssportparken. Uitgangspunt is om verenigingen meer de samenwerking op te laten zoeken: een koepelvereniging waarin diverse sporten zijn gebundeld heeft meer overlevingskansen en meer kansen om voldoende vrijwilligers en goede bestuurders aan te trekken. Bovendien drukken samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van accommodaties de kosten van exploitatie, beheer en onderhoud. Wij betrekken nadrukkelijk de verenigingen bij deze grote beweging naar robuuste, zelfstandige koepelverenigingen, sluiten snel aan op verenigingen die zélf ook snel willen schakelen en voeren stevige regie om voortgang te boeken. Hierbij hebben we ook oog voor de kleine verenigingen van de stad. Tot slot stimuleren wij de verbinding tussen sportparken en de omliggende wijken, scholen en instellingen, waardoor de sportparken “doordeweeks” een ontmoetingsplaats vormen voor jong en oud in de wijk.

Naast ruimte en faciliteiten voor recreatie is het ook van belang dat het woon en werkverblijf in de stad prettig is. Daarom kiezen we voor natuur in en nabij de stad, zodat verstedelijking en een gezonde leefomgeving hand-in-hand gaan. Schone lucht en rust zijn daarbij van groot belang. De verbetering van de luchtkwaliteit krijgt meer aandacht (WHO-norm) en we kiezen, mede als tegenhanger van de bouwambitie, voor extra aandacht voor natuur in de stad. Want groen doet goed: het heeft een positief effect op het emotionele en fysieke welzijn van mensen, dempt “stadsgeluiden” en bomen en struiken zorgen bij warm weer voor verkoeling en bij regenval voor minder wateroverlast. Last but not least verhogen groene straten de woonaantrekkelijkheid en daarmee de waarde van de woningen.

Afspraken

 • We zetten de reeds gereserveerde € 5,5 miljoen in voor het realiseren van de herinrichting van de stadssportparken Schenkeldijk, Krommedijk, Reeweg en Stadspolders, waar sportclubs samen optrekken en verantwoordelijkheid nemen voor samen sporten op die locatie. Daarbij betrekken wij nadrukkelijk de verenigingen, maar voeren wij wel de regie om daadwerkelijk voortgang te boeken.
 • We onderzoeken of het zinvol en haalbaar is om ook in Dordt West een sportpark te realiseren/revitaliseren.
 • Uitgangspunt is dat de clubs die samen op één locatie sporten opgaan in één koepelvereniging en de beschikking krijgen over eigentijdse, duurzame voorzieningen. We starten met de vorming van een koepelvereniging met díe clubs die de voordelen hiervan inzien en aanspraak willen maken op het hiervoor beschikbare budget.
 • De vorming van koepelverenigingen zal leiden tot het sluiten van enkele sportparken. Deze locaties kunnen dan beschikbaar komen voor woningbouw.
 • We verbeteren de ontsluiting en de verkeersveiligheid op sportpark Stadspolders door herinrichting en uitbreiding van de parkeerplaatsen. Dit kan tegen beperkte middelen en zorgt ervoor dat de hulpdiensten het park beter kunnen benaderen en er minder gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Topsport (en daarmee een integrale sportaanpak) zien wij als reclame en daarmee een aanjager voor de breedtesport en voor de mogelijkheden van talenten om zich te ontwikkelen.
 • Voor de totstandkoming van een nieuw stadion voor FC Dordrecht ligt de bal bij het bestuur van FC Dordrecht. Daarbij is ons uitgangspunt dat we geen financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion geven. Wel zijn wij bereid de omliggende infrastructuur aan te leggen. Het reeds gereserveerde bedrag is hiervoor het maximum. Dit heeft immers ook voordelen voor de omliggende sportfaciliteiten.
 • Het zwembad op de Sportboulevard wordt aantrekkelijker gemaakt voor recreatief gebruik.
 • In het kader van 800 jaar stad, planten we 800 extra bomen. Daarnaast planten voor elke 1000 nieuwe inwoners van de stad 100 nieuwe bomen. Bij het planten willen we scholen, verenigingen en particulieren betrekken. Een belangrijk deel van deze bomen planten we in een nieuw te vormen stadspark, dat onderdeel is van de bouwambitie.
 • Naast de woningbouwambitie formuleren we óók een ambitie op groen (natuur) en blauw (water): met als dragers de twee voor de stad kenmerkende groene linten, Dordtwijkzone en Wantijzone, en fijnmazige vertakkingen zoals de dijklinten, killen, lanen en grote parken die het groen tot aan de voordeur brengen.
 • Wie Dordrecht zegt, zegt water. Daarom is het van belang nu en in de toekomst klaar te zijn voor hevige regenval. We komen met aanpassingen in de gemeentelijke keuzes van verharding van bijvoorbeeld wegen en parkeerterreinen, zodat we hierop beter anticiperen. Ook ontwikkelen we activiteiten en maatregelen, die inwoners stimuleren hun huis en tuin “groener” te maken. Zo werken we met elkaar een gezondere, prettige leefomgeving en beperken we de gevolgen van hevige regenval.
 • We streven ernaar in 2030 te voldoen aan de WHO-norm voor luchtkwaliteit.
 • We stellen een nieuw actieplan geluid op. Eventueel te nemen maatregelen tegen een te hoge geluidsbelasting worden als onderdeel van uit te voeren aanpassingen aan de weg meegenomen.

Onderwerpen die we samen met strategische partners verder uitwerken

 • We gaan aan de slag met de realisatie van de Sportparkenvisie en voeren het gesprek met de verenigingen over hun accommodaties en de knelpunten die zij ervaren. Daarna stellen we een geactualiseerde visie op met een concreet actieplan. We verkennen ook de mogelijkheden om in de toekomst verenigingen verregaand zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun accommodaties. Daarbij laten we ons inspireren door de recente doordecentralisatiebeweging in het primair onderwijs.
 • Voor de verduurzamingswensen van hockeyvereniging DMHC en de door hen gewenste uitbreiding van de veldcapaciteit, dagen wij de vereniging uit om het voortouw te nemen in de verkenning van energiezuinige maatregelen en mogelijkheden tot realisatie en (co) financiering  van de uitbreiding. Daarnaast stellen we capaciteit en denkkracht ter beschikking om dit proces te bespoedigen en initiatieven mogelijk te maken.
 • Geplande grote investeringen in de Vogelbuurt van de gemeente (riool) en woningcorporatie (sloop, nieuwbouw en renovatie) grijpen we aan om samen met partijen in de wijk oplossingen te vinden voor de wateroverlast bij regenval en de bodemdaling in de wijk en tegelijkertijd werk te maken van een uitnodigende route naar de sportvelden.
 • Ook rondom het Sterrenburgpark benutten we de energie van de omliggende wijk bij het realiseren van een waterspeeltuin en het verbeteren van de toegankelijkheid voor ouderen uit nabijgelegen zorginstellingen. Zo koppelen we de bestrijding van wateroverlast in het park aan (nieuwe) gebruiksmogelijkheden, initiatieven en sociale contacten tussen inwoners en instellingen in de wijk.
 • Dordrecht is een waterrijke stad en het behalen van een zwemdiploma A is dan ook van belang voor de kinderen in onze stad. Samen met scholen, sportverenigingen en Optisport onderzoeken we hoe zwemmen aantrekkelijker kan worden en welke barrières we weg kunnen nemen. 
 • Samen met sportverenigingen kijken we hoe het aantrekkelijker wordt om met de fiets naar de accommodaties te gaan.
 • We gaan het gesprek met inwoners aan om helder te krijgen hoe we voor het buitengebied (nieuwe Dordtse Biesbosch, polders en dijken) de wandel- en fietsverbindingen tussen stad en het buitengebied kunnen verbeteren.
 • Als onderdeel van de havenaanpak onderzoeken we in samenspraak met de jachthavens, ondernemers en de verenigingen hoe de informatievoorziening voor passanten (onder andere online) kan worden verbeterd.
 • De aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is in volle gang en dat is voor natuur, recreatie en water van groot belang. Dordrecht onderhoudt goed contact met de andere ‘Biesboschgemeenten’ en het Parkschap om regie te voeren op het gebied en versnippering tegen te gaan. Samen met andere partners wordt onderzocht hoe de Sliedrechtse Biesbosch en het Biesboschgebied ten westen van de Elzen/Viersprong (verder) kunnen worden opengesteld voor het publiek.