Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Dordrecht viert de stad!

Dordrecht is een mooie, complete stad, die door steeds meer mensen ontdekt wordt. Met een rijke geschiedenis, met karakteristieke kades en gezellige terrassen aan het water, winkels en galerieën, goed bezochte musea en cultuurhuizen zoals het Dordrechts Museum en Kunstmin, een groeiend aantal (sport)evenementen, van Dordt in Stoom tot het EK Shorttrack. Bovendien een stad waar de natuur nooit ver weg is, omsloten door rivieren en met Nationaal Park De Biesbosch als ‘achtertuin’. De Dordtse binnenstad is naast de bedrijventerreinen een belangrijke economische motor, mede door de groei van het toerisme en de historische kwaliteit.

We houden vast aan een rijk cultuuraanbod en willen onze hoge positie in de ranglijst van evenementensteden behouden. We voeren een vernieuwend evenementenbeleid en bieden ruimte voor experiment en nieuwe evenementen, waarbij we jonge Dordtenaren betrekken om met nieuwe ideeën de stad een ‘hipper’ imago te geven. Immers, als je meer jongeren en gezinnen in de stad wilt vasthouden of aantrekken, dan moet je hen ook wat te bieden hebben.

Doelstelling is dat Dordtenaren de binnenstad meer en meer gebruiken als ‘tweede huiskamer’, inwoners uit regiogemeenten Dordrecht ook als hún binnenstad ervaren en het aantal toeristische bezoekers blijft groeien. Daarom zetten we in op een compacte, goed onderhouden binnenstad met prettige buitenruimtes, een gastvrij beleid voor de pleziervaart, en een aantrekkelijk en divers aanbod van cafés en restaurants, winkels en activiteiten voor de verschillende doelgroepen.

Van de gesprekstafel: ‘Dordrecht is een prachtige waterstad. Laten we met elkaar meer activiteiten op en rond het water organiseren, de plezier- en beroepsvaart wat meer ruimte en mogelijkheden geven en passanten en bezoekers gastvrij ont-vangen. Dat zorgt voor meer gezelligheid op de kades en werkgelegenheid in de stad.’

De geplande gebiedsontwikkeling rondom het Station Dordrecht Centraal en de Spuiboulevard zorgt op termijn voor een fraaie en uitnodigende entree naar de historische binnenstad én biedt mogelijkheden voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de winkel- en wandelgebieden in het stadshart. Het aantal woningen in en rond het centrum neemt toe: dit vergroot het draagvlak voor voorzieningen, komt de levendigheid ten goede en vraagt tevens om aandacht voor de leefbaarheid. Het centrum is prettig om te verblijven en om te wonen. We kunnen nu al inspelen op de toenemende vraag naar woningen in het stadshart door het stimuleren van de transformatie van leegstaande winkels en kantoren tot aantrekkelijke woonlocaties, door regelgeving te vereenvoudigen en procedures te versnellen. Hiermee sluiten we aan op de veranderende functie van de binnenstad van (voornamelijk) ‘winkelen’ naar een gebied om te beleven, ontmoeten en ontspannen.

De rode draad in de activiteiten, culturele programma’s en festivals vormen de historische mijlpalen van de stad. En met drie mijlpalen voor de stad in vier jaar tijd, valt er heel wat te vieren en te herdenken! In 2018/2019 400 jaar Dordtse Synode. In 2020 de trotse verjaardag van onze stad: 800 jaar Dordrechts stadsrecht. En in 2021 is het 600 jaar geleden dat het landschap van Dordrecht en de Biesbosch werd gevormd door de Sint Elisabethsvloed. De festiviteiten rond deze historische mijlpalen organiseren en vieren we als Dordtenaren met elkaar: inwoners, verenigingen, het onderwijs, bedrijfsleven, middenstand en horeca. Maar ook met onze musea, podia en de bibliotheek. Bovendien vieren we de verjaardag van de stad niet alleen in het centrum, maar nadrukkelijk ook in alle wijken, met aandacht voor historische wijkmomenten, waaronder 40 jaar Stadspolders. Iedereen die wil en kan, mag bijdragen. En geen feest zonder gasten, dus Dordrecht laat zich als gaststad van haar beste kant zien en biedt bezoekers uit binnen- en buitenland een warm welkom.

Afspraken

 • Evenementen voor en door Dordtenaren dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de stad. Daarom bieden wij ruimte aan initiatieven en reserveren wij structureel middelen om organisatoren van evenementen beter te faciliteren bij onder meer het nemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen. De veiligheidseisen rondom evenementen zijn landelijk en in Dordrecht afgelopen jaren onvermijdelijk strenger geworden, wat steeds meer tijd van de organisatoren (veelal vrijwilligers) en in beslag neemt en kosten met zich meebrengt.
 • We stimuleren/ondersteunen nieuwe initiatieven voor aansprekende evenementen vooral als die op de jongere doelgroep zijn gericht.
 • Wij blijven investeren in stadspromotie. Ons doel is het samengaan van VVV en Dordrecht Marketing, zodat zij hun krachten bundelen om onze stad, maar vooral ook onze cultuuragenda en evenementen, nog beter op de kaart te zetten.
 • Om rondom de viering van de mijlpalen zoveel mogelijk toeristen en bezoekers naar de stad te trekken, starten we al in 2018 met een wervende promotiecampagne gericht op (internationale) reiscatalogi en aanbieders van stedentrips.
 • Wij creëren een koppeling tussen de mijlpalen en kunst in de openbare ruimte. Het uitgangspunt is dat elke mijlpaal tenminste een blijvend kunstwerk in de openbare ruimte oplevert.
 • We herijken het cultuurbeleid voor de stad, waarbij onder meer de verdeling van subsidies over de verschillende instellingen op onderdelen opnieuw wordt bepaald. Hierbij zetten we in op ondersteuning van díe instellingen die de aantrekkelijkheid van de stad aantoonbaar vergroten.
 • We formuleren een duidelijke opdracht voor de culturele instellingen van de stad, waarin het optimaliseren van de synergie en het gezamenlijke realiseren van aanvullende programmering voor bestaande cultuurcentra centraal staan. Met als doel: een gezonde exploitatie van de bestaande cultuurhuizen, waarin het afgelopen decennium geïnvesteerd is.
 • We zetten ons in voor de toekomstbestendigheid van het Energiehuis, zeker met het oog op de waarde van deze uitgaansplek voor jongeren en (jonge) gezinnen, die we graag aan onze stad willen verbinden. We verwachten hierin mede-eigenaarschap en een actieve rol van Kunstmin, Bibelot en Stichting Culturele Educatie Zuid-Holland Zuid voor wat betreft programmering en onderlinge samenwerking en maken middelen vrij voor de vervanging van de technische voorzieningen, waarbij de organisatie zelf verantwoordelijk wordt voor het onderhoud.
 • Aanvullend gaan we ruimer om met de exploitatie van de ruimtes in het Energiehuis, bijvoorbeeld door huisvesting van al dan niet aan de kunsten gerelateerde commerciële partners, die in een deel van het gebouw willen wonen of werken.
 • Wij verruimen de mogelijkheden voor wonen in de binnenstad, boven winkels, maar ook door de transformatie van winkels naar wonen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van veel Dordtenaren om in het centrum te kunnen wonen én verhogen we tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de binnenstad door concentratie van winkels en bewoonde, goed onderhouden panden in de historische binnenstad.
 • Om deze herbestemming van panden aantrekkelijk te maken, vereenvoudigen we de regels: we wijzen een gebied aan waarin gemengde functies óf de verandering van winkel- naar woonbestemming met één eenvoudige melding geregeld kan worden; dat vraagt om aanpassing van het bestaande bestemmingsplan. Dat stelt ook nieuwe eisen aan de samenwerking van pandeigenaren en ontwikkelaars, van evenementenorganisatoren tot winkeliers: samen halen zij méér plezier en meer inkomsten uit het centrum, door recreëren en wonen prettig in balans te houden.
 • Door intensiever samen te werken met vastgoedeigenaren, partners in de binnenstad en gerichte acquisitie, zetten we in op het terugdringen van leegstand.

Onderwerpen die we samen met strategische partners verder uitwerken

 • Als oudste stad van Holland zijn we een stad met internationale allure en dito betrekkingen. Daarom continueren we de inzet op onze vijf stedenbanden onverminderd en nodigen we de stad uit om hieraan de komende vier jaar samen een betekenisvolle invulling te geven.
 • Ter bevordering van de levendigheid in de stad en het aantrekken en behouden van bezoekers, stimuleren wij activiteiten op en rond het water, bieden passanten en bezoekers gastvrijheid aan en voeren een horecavriendelijk beleid. We stimuleren de uitbreiding van hotelaccommodatie in onze stad.
 • We zoeken actief aansluiting bij het beleid van NBTC Holland Marketing (NBTC), dat erop gericht is om toeristen meer te spreiden over het land en daarbij onder andere inzet op het thema ‘Nederland Waterland’. De Biesbosch, Dordrecht, Kinderdijk en NLDelta vormen een essentieel onderdeel bij de internationale profilering van het verhaal van Nederland en deze themalijn ‘water’.
 • We onderzoeken samen met ondernemers hoe het toerisme in onze stad kan meeprofiteren van het toenemende aantal toeristen dat Rotterdam bezoekt. We zijn ervan overtuigd dat Dordrecht met z’n rijke historische havengebied en de meer dan 1000 monumenten een bijzondere toegevoegde waarde kan hebben op Rotterdamse trekpleisters. Een vaste en volwaardige camperlocatie kan daarbij aantrekkelijk zijn voor een specifieke doelgroep.