Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Financiële strategie

Algemeen
Gezonde financiën vormen de basis voor investeringen in de stad. Dordrecht heeft op dat punt een goede reputatie en die zorgvuldigheid wordt gecontinueerd. Dit zorgt er ook voor dat de gemeente zorgvuldig omgaat met het belastinggeld van de inwoners. Het gemeentelijke lastenniveau is de afgelopen jaren in Dordrecht (ten opzichte van andere gemeenten in Nederland) bescheiden gebleven en dat willen wij vasthouden. De totale feitelijke woonlasten groeien de komende periode daarom in principe met maximaal de inflatie. Dit is voor de lange termijn alleen houdbaar, als er deze periode ook wordt geïnvesteerd in groei van de stad en verbetering van de sociaaleconomische positie. We willen de verwachte groei van de woningaantallen een zichtbare plek geven in de meerjarenbegroting via een kwantificering van de daaraan gerelateerde groei van de Algemene Uitkering en de OZB inkomsten.

In de komende periode staan ons een aantal inhoudelijke uitdagingen te wachten, die grote investeringen vergen. Gelijktijdig staan er enkele forse financiële veranderingen op stapel. Zo is het vanaf 2022 wettelijk niet meer mogelijk precarioheffing te innen bij Stedin en Evides en ligt er het voornemen de Eneco-aandelen af te stoten. Deze ontwikkelingen hebben (in potentie) grote gevolgen voor de begroting van de stad. Om het zorgvuldige beleid en de financiering van de forse ambities gestalte te geven, maken we onderstaande afspraken.

Afspraken

 • Het uitgangspunt is dat de totale lokale lasten in principe gemiddeld niet meer stijgen dan de inflatie.
 • Als de aandelen van Eneco inderdaad worden verkocht, gaan we daarmee als volgt om:

  a. Met een deel van de opbrengst worden schulden afgelost. De bespaarde rente compenseert de komende jaren de dividendinkomsten.
  b. Het overige deel van de opbrengst wordt alleen ingezet voor strategische investeringen in de stad die de verdiencapaciteit van de stad bevorderen. Er komt een strikt regime en toets voor de inzet van deze middelen. De middelen worden niet gebruikt voor de reguliere exploitatie van de begroting.
  c. De opbrengst van de Eneco-aandelen (en de daarmee gepaard gaande afbouw van schulden) zal een fors effect hebben op het financiële beeld van de gemeente waaronder de weerstandsratio. Daarom wordt onderzocht of vanaf dat moment aangepaste indicatoren kunnen worden gehanteerd.

 • De jaarlijkse stijging van de rioolheffing met 4% wordt voortgezet. Niet meer vanuit de spaar-systematiek gedachte, maar om daadwerkelijke extra investeringen voor klimaatverandering uit te kunnen voeren. Zo zorgen we ervoor, dat de stad ook in de toekomst een robuust afvoersysteem van afvalwater heeft.
 • Dordrecht voert vanaf 2020 een toeristenbelasting in en zet de opbrengst hiervan in voor het verder verbeteren van toeristische voorzieningen en de gastvrijheid van de stad.
 • De SI-reserve Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs zetten we in om een eerste impuls te geven aan onze belangrijkste ambities. Aanvullend formuleren we (financieel) beleid, zodat er op termijn ook voor nieuwbouwplannen van het Voortgezet Onderwijs voldoende budgetten beschikbaar zijn.

Precariobelasting
De precariobelasting die de gemeente nu nog oplegt aan Evides en Stedin wordt eerder dan wettelijk verplicht (vanaf 2020) binnen drie jaar in gelijke stappen afgebouwd. Wij maken afspraken met Evides en Stedin, dat zij de bedragen op hun factuur aan de inwoners op dit onderdeel eveneens met gelijke stappen omlaag brengen. Compensatie wordt zo ingericht dat het per saldo geen lastenverzwaring voor de Dordtse belastingplichtigen tot gevolg heeft. De wegvallende precario-inkomsten worden deels opgevangen door vanaf 2019 de kosten van grote investeringen in wegen gedurende de levensduur te nemen in plaats van in één keer. Daarnaast wordt het verlies aan precario-inkomsten deels gecompenseerd binnen het OZB-tarief.

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. In de toekomst nemen de kosten van afvalverwerking naar verwachting alleen maar toe vanwege (hogere) heffingen op restafval. Vermindering van restafval is dus nodig. De afvalstoffenheffing is nu een vast bedrag en dat stimuleert niet om minder afval aan te bieden of beter te scheiden. Gelijktijdig wordt geconstateerd dat de huidige heffing relatief hoog is.

We onderzoeken deze periode kritisch de kosten van de afvalverwerking. Aan de hand van een benchmark met andere gemeenten gaan we daarover in gesprek met HVC. Ook voeren we in 2018-2019 een uitgebreide proef uit met verschillende vormen van afvalinzameling. Op basis van de resultaten van deze proeven en (landelijke) evaluaties van o.a. inzamelproeven bij hoogbouw, nemen we in 2020 een besluit over de wijze van afvalinzameling in heel Dordrecht. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt een besluit genomen over tariefdifferentiatie, waarmee er een sterkere relatie wordt beoogd tussen het tarief van afvalstoffenheffing en de hoeveelheid aangeboden afval (die bij éénpersoonshuishoudens vaak minder is dan bij meerpersoonshuishoudens). Daarbij waken we voor ongewenste financiële effecten voor éénpersoonshuishoudens of grote gezinnen.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Belastingen gelden in beginsel voor iedereen. In sommige gevallen kan het vanwege financiële omstandigheden echter nodig zijn belasting kwijt te schelden. Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau komen voor kwijtschelding in aanmerking. De kosten van kwijtschelding op afvalstoffenheffing worden grotendeels gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. Dit voorkomt een stijging van de OZB en de algemene middelen worden hiermee dan niet belast.

De kosten van kwijtschelding zijn de afgelopen jaren opgelopen. Deze periode willen we, vanuit een integrale blik vanuit armoedebeleid, kritisch bezien of kwijtschelding altijd volledig noodzakelijk is en  onderzoeken we mogelijkheden om inwoners met een inkomen net boven bijstandsniveau een gedeeltelijke kwijtschelding te kunnen verlenen om de “armoedeval” te verkleinen.

Hondenbelasting
Het tarief van de hondenbelasting brengen wij deze bestuursperiode gefaseerd in lijn met het gemiddelde tarief van Nederlandse gemeenten. De tariefstructuur behoudt een staffel bij meerdere honden.