Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Energieke woonstad

Dordrecht zet in op groei van het inwoneraantal en wil jongeren en gezinnen aan de stad verbinden. Daarvoor benutten en versterken we de al aanwezige kwaliteiten van de stad, zoals ons levendige historische stadshart, onze prachtige polders, grote parken en onze ligging aan de rivieren. Het aantrekken van (nieuwe) inwoners vraagt om een hoog ambitieniveau op het gebied van gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke woningbouw. 

De afgelopen jaren is er door de economische crisis in onze stad weinig bijgebouwd. Het gevolg hiervan is dat Dordtse jongeren en gezinnen vertrekken naar elders: in onze stad kunnen zij in onvoldoende mate een geschikte woning vinden. Door de trend van vertrekkende inwoners om te buigen in groei en te investeren in een groter en gevarieerder woningaanbod, leggen we een stevig fundament voor een sociaal-economisch sterkere stad. Zo kunnen we ook voor de toekomst het huidige, aantrekkelijke voorzieningenniveau in onze stad voor alle inwoners zeker stellen.

Ook in bestaande wijken moeten we volop aan de slag om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden. Enerzijds door woningen toe te voegen en wijken verder te ontwikkelen, anderzijds door gerichte herstructurering. Daarbij is het voor starters op de woningmarkt vooral van belang dat er voldoende doorstroming ontstaat. Meer aandacht voor levensloopbestendig wonen kan dit stimuleren. Door beweging in de woningmarkt (huur en koop) komen woningen vrij voor starters.

Goede kwaliteit van de leefomgeving vergt voortdurende inspanningen van de gemeente, samenwerkingspartners en inwoners. De nieuwe Omgevingswet, in 2021 van kracht, biedt veel mogelijkheden daarvoor. De ambities voor de stad vergen een andere aanpak die ook goed past bij de Omgevingswet; van contractpartij naar partnerschap. Dat vergt ook actieve betrokkenheid van inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bij de voorbereiding van plannen. Daarmee wachten we niet tot invoering van de wet: hiermee gaan we nu al volop oefenen en leren.

De forse ambitie voor woningbouw biedt een uitgelezen kans om gelijktijdig te investeren in prettiger wijken. Het biedt de kans om wijken via de herkenbare oude structuren in de stad (de dijken en de parken) aantrekkelijker met elkaar en het centrum te verbinden. Om door toevoeging van bomen, struiken en water de leefomgeving gezond en klimaatbestendig te houden (zie ook Gezonde en sportieve stad) en om ons voor te bereiden op de noodzakelijke energietransitie. Nu stevig inzetten op die transitie vraagt investeringen, maar biedt ook kansen. Zo gaat een deel van het gasnet richting het einde van de technische levensduur, waardoor het ook vanuit financieel oogpunt verstandig is de transitie naar andere vormen van warmtevoorziening versneld op te pakken. Bovendien creëert een stad die vooroploopt in duurzame energie en toekomstvaste investeringen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Dat mooie perspectief bieden wij hen graag.

Afspraken

 • We zetten de komende vier jaar in op een snelle en gefocuste groei met 4000 kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen (energiezuinig en gasloos), te beginnen op locaties zoals Stadswerven, Wilgenwende, Leerpark, Gezondheidsboulevard en Amstelwijck. Het accent bij de nieuwbouw ligt op het hogere segment, terwijl de andere segmenten niet worden vergeten (waaronder ook huurwoningen in sociale en vrije sector).
 • Nieuwbouwwoningen zijn kwalitatief goed en toekomstbestendig ontworpen, gebouwd op aantrekkelijke locaties en de bouw gaat hand in hand met de ontwikkeling van een hoogwaardige buitenruimte en toevoeging van waterpartijen en (kleine) parken voor ontmoeting, verkoeling en waterberging. We investeren in kwaliteit.
 • We bouwen binnenstedelijk, binnen de huidige contouren van de stad. Dit vraagt om stedenbouwkundige finesse, zodat nieuwe karakteristieke buurtjes en waar passend meer stedelijke hoogbouw ontstaan die aansluiten bij de bestaande omgeving. Daarbij is veel aandacht voor een prettige verblijfsruimte.
 • Met het oog op de grote behoefte aan nieuwe woningen realiseren we een harde planvoorraad van nog eens 6000 woningen op nieuwe locaties, die na 2022 gebouwd kunnen worden.
 • Om snel in de woningbehoefte te voorzien en de hoogconjunctuur te benutten, reserveren we een ‘startkapitaal’ van € 10 miljoen voor onderzoek en planontwikkeling en vormen we een taskforce, die vanuit visie en slagkracht met marktpartijen projecten realiseert en de stedenbouwkundige kwaliteit van de diverse gebiedsplannen waarborgt.
 • We wijzen enkele gebieden aan waar we, meeliftend op de aanzuigende werking van nieuwbouw/de woningbouwopgave, aan de slag gaan met gebiedstransformatie. Het gaat hierbij in elk geval om (delen van) de stationsomgeving, Leerpark/Gezondheidspark en Amstelwijck, Wielwijk en Crabbehof.
 • We stellen een planning op voor de realisatie van aardgasvrije wijken (woningen en bedrijven). Deze planning is in 2020 beschikbaar. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak, waarin inwoners, ontwikkelaars en gemeente met elkaar vormgeven aan plan en uitvoering. We denken mee over financieringsconstructies voor eigenaren van koopwoningen in het lagere segment.

Van de gesprekstafel: ‘We moeten sneller dan gedacht werk maken van aardgasvrije woningen. Gasfornuis eruit, zonne-energie benutten en huizen beter isoleren. Een hele klus én een flinke investering. Door samen te werken in een wijk, kunnen corporaties, particuliere woningbezitters en gemeenten samen optrekken en werken aan slimme oplossingen en financiering.’

 • We geven het goede voorbeeld door zelf ook stappen te zetten in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld in het nieuwe Stadskantoor.
 • Per 1 januari 2024 moeten bestaande asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. We intensiveren deze beleidsperiode de communicatie met eigenaren, zodat zij tijdig in staat worden gesteld het asbest in hun woning of bedrijfspand te verwijderen.
 • In een nieuwe omgevingsvisie, passend bij de Omgevingswet, kijken we integraal naar alle facetten van de leefomgeving. Kwaliteit en groei gaan daarin hand in hand: de samenhang tussen de bouw van extra woningen, bereikbaarheid, gezondheidseffecten, groen en water.
 • Op het gebied van opwekking van duurzame energie neemt Dordrecht haar verantwoordelijkheid. In onze sterk verstedelijkte regio is het (nog) niet mogelijk alle benodigde energie zelf duurzaam op te wekken. We zetten onder meer in op een verdere groei van het aandeel zonne-energie en het warmtenet en realiseren komende vier jaar vanuit landschappelijke overwegingen maximaal nog een vijfde windturbine op ons grondgebied, naast de bestaande vier.

Onderwerpen die we samen met strategische partners verder uitwerken

 • De aantallen woningen per woningtype/doelgroep, waarbij we starten met het toevoegen van koopwoningen in het hogere segment vanaf € 300.000 en maximaal 10% sociale huurwoningen.
 • Stedenbouwkundige plannen om de kwaliteit van gebiedsontwikkeling en woningbouw te garanderen. De vormgeving van contracten met projectontwikkelaars en uitdagen op eigentijdse woon- en bouwconcepten (als tiny houses, circulair bouwen en natuurinclusief bouwen) zijn daarbij aandachtspunten.
 • In samenspraak met de woningcorporaties willen we doorstroming van goedkopere naar duurdere (huur)woningen bevorderen en de aanpak op scheefwonen vormgeven.
 • Onderzoek naar leegstaande kantoren en winkelpanden op aantrekkelijke woonlocaties, die in aanmerking komen voor transformatie naar woningen (onder andere voor studenten en starters).
 • Door toename van watertoerisme en de toekomstige woningbouw op locaties aan het water, dient zich een nieuw vraagstuk aan wat betreft afmeerplaatsen voor grotere schepen. We gaan in gesprek met de beroepsvaart (binnenvaart en aanbieders van rondvaarten en riviercruises) over een uitgebalanceerde verdeling van deze afmeerplaatsen.
 • Het benutten van de mogelijkheden van het Klimaatakkoord, te beginnen bij het verkrijgen van co-financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voor een ‘wijkaanpak Energietransitie’ in de wijk Crabbehof, om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van bestaande wijken met corporatie- en particulier bezit. Dit vraagt om (versnelde) investeringen van onder andere woningbezitters, coöperaties, ondernemers en overheid.
 • Het traject van herstructurering van de Spuiboulevard als beeldbepalende entree van de binnenstad, met een nieuw energieneutraal Stadskantoor als impuls voor de gebiedsontwikkeling. Dit traject zetten we voort, in actieve dialoog met de stad.
 • De Leefwerf, een burgerinitiatief voor een werf op Stadswerven rondom de Biesboschhal. We onderzoeken of we met financiële steun van de provincie en een investering van de gemeente een werf met 10 ligplaatsen en met een drijvend park het varend erfgoed een plaats kunnen geven in de zuidelijke insteekhaven en langs het Wantij op Stadswerven.