Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Verbindende stad

Samenwerking is cruciaal in de opgaven en ambities waar we voor staan. Afhankelijk van de schaal en de dynamiek van een opgave verbinden we ons aan die samenwerkingspartners waarmee we de grootste slagkracht kunnen organiseren. We gaan daarin als stad voorop, met een standing invitation aan publieke en private partijen, die met hun eigen agenda de Dordtse en Drechtstedelijke agenda kunnen verrijken of versnellen. Wat telt, is of die samenwerking bijdraagt aan het voor Dordrecht en omliggende regio beoogde resultaat.

Er moet de komende jaren veel gebeuren om Dordrecht en de omliggende Drechtsteden sociaal-economisch sterker te maken. Dordrecht neemt het voortouw door te investeren in een toonaangevende, economisch welvarende stad met uitstekende voorzieningen. Een investering waar het gehele gebied van profiteert. Om vanuit de Groeiagenda Drechtsteden richting 2030 met vaart te bouwen aan een bloeiende regio met Dordrecht als sterke centrumstad, moeten op korte termijn nieuwe keuzes in aanpak en samenwerkingsverbanden geëffectueerd worden. Keuzes die de slagvaardigheid van de stad ten goede komen en de bestuurlijke drukte aanmerkelijk verminderen. Het rapport Verstandig Versterken (Onderzoek doorontwikkeling regionaal arrangement gemeente Dordrecht) geeft daartoe goede adviezen.

Vertaald naar de samenwerking in de Drechtsteden betekent dit, dat wij een Drechtraad en Drechtstedenbestuur voor ons zien dat focust op het sociale domein, de gemeenschappelijke servicecenters en díe ruimtelijk-economische dossiers, die ook daadwerkelijk regionaal spelen. Dossiers waarbij we als regiogemeenten en regionale ondernemers en instellingen gezamenlijk méér kracht kunnen maken in de lobby naar provincie, Rijk en de EU.

Het overgrote deel van onze zorgbudgetten geven wij uit via de regio. Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de participatiewet gaat dit via de Drechtstedelijke samenwerking. Wij willen in de toekomst gezamenlijk blijven optrekken, waarbij Dordrecht bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft dragen voor het sociaal domein in het regiobestuur.

Op het gebied van jeugdhulp werken we samen met regio Zuid-Holland Zuid. Een groot deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheden is gedelegeerd en gemandateerd aan de Serviceorganisatie. Deze samenwerking verloopt goed, maar kan op onderdelen nog worden verbeterd: we richten ons op ontschotting van beleid én financiën, op arrangementen die beter aansluiten op de lokale situatie en op meer focus en sturing op de inzet van de
sociale wijkteams.

Daarnaast zetten we inhoudelijk en qua allianties primair in op een sterke verbinding met Rotterdam en de Randstad, waarbij we de connectie met Midden- en West-Brabant uiteraard niet vergeten en we onze bijdrage leveren aan een levendige en betekenisvolle samenwerking met gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. We participeren actief in de Verstedelijkingsalliantie en sluiten daar waar dat kansen creëert aan op het Interbestuurlijk Programma, waarin Rijk, Provincies, Waterschappen en gemeenten gezamenlijk uitvoering geven aan het regeerakkoord.

Verbinden doen we niet alleen met partijen buiten de stad, maar nadrukkelijk ook met mensen en organisaties binnen onze stad. In de overtuiging dat waar mensen elkaar ontmoeten, nieuwe netwerken, kansen en initiatieven en nieuwe energie ontstaan die bijdragen aan de vitale en veerkrachtige stad die we willen zijn. De thematische gesprekstafels die onderdeel uitmaakten van de totstandkoming van dit akkoord zijn dan ook geen eenmalige actie, maar organiseren wij komende jaren met regelmaat om samen met strategische partners, belanghebbenden en deskundigen opgaven gezamenlijk verder te brengen. Daarnaast willen we bij grote dossiers experimenteren met werkvormen gericht op het vroegtijdig betrekken van de raad en partners in de stad én ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken die nodig is zodra de Omgevingswet van kracht wordt. Dat betekent een andere manier van werken en besturen, andere verantwoordelijkheden voor raad, ambtelijke organisatie, inwoners en organisaties. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. We willen daarom samen oefenen en al werkende weg de nodige veranderingen doorvoeren.

Van de gesprekstafel: ‘Een stad met ambitie moet meters maken. Dan wil je als ondernemer met een idee snel aan tafel kunnen bij de gemeente. Met de wethouder, maar zeker óók met de raad en de omwonenden. Hoe mooi zou het zijn als we een manier vinden om iedereen vroeg te betrekken en ideeën met elkaar vanuit optimisme oppakken.’

Afspraken

 • Dordrecht is toonaangevend binnen de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid: met een warme aansluiting op provinciale, landelijke en Europese ontwikkelingen. En daar profiteert ook de regio van.
 • Dordrecht neemt een leidende rol in het concretiseren van de Groeiagenda 2030 voor Dordrecht en de Drechtsteden. We kiezen voor een uitnodigende aanpak in grote verbondenheid met Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland en de daarbij benodigde huidige en andere partners.
 • We gaan binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden door met de bewezen effectieve beleids- en uitvoeringssamenwerking op het sociale domein (Sociale Dienst Drechtsteden) en in de bedrijfsvoering (Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden).
 • Mocht in de loop van 2018 blijken dat er onvoldoende draagvlak is voor een slagvaardiger, compacter Drechtstedenbestuur, waarin Dordrecht de positie heeft om de regio te vertegenwoordigen, dan neemt Dordrecht het initiatief tot andere samenwerkingsmogelijkheden, met name daar waar we de daadkracht op ruimtelijk-economische vraagstukken moeten versterken. De opgaven zijn te urgent om keuzes op de lange baan te schuiven.
 • Ook voor de organisatie van jeugdhulp gaan we uit van de bestaande manier van organiseren in Zuid-Holland Zuid verband, waarbij we streven naar een eenvoudige en heldere structuur, zodat alle energie en middelen ingezet kunnen worden op een scherpe inhoudelijke agenda voor de jongeren in onze stad.
 • We vormen gelegenheidsallianties met partners binnen en buiten de regio. Partners die een gezamenlijke noodzaak of ambitie voelen op één van de voorliggende opgaven en met wie we deze opgave in gezamenlijkheid met meer kwaliteit, investeringskracht en/of draagvlak kunnen oppakken en uitvoeren.
 • Wij zetten de ingezette versterking van de lobby voor de lokale en regionale belangen krachtig voort en investeren in extra lobbycapaciteit. Daarbij hebben wij de volgende prioriteiten: terugdringen van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, bereikbaarheid, financiering sociaal domein, waterveiligheid en woningbouw. Ook zorgen we er ambtelijk voor dat op alle beleidsthema’s, meer dan nu, aandacht komt voor de relaties en contacten buiten Dordrecht.
 • Bij alle bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden is het doel om te komen tot heldere structuren van samenwerking en worden geen bevoegdheden gedelegeerd. Bestaande middelen en bevoegdheden worden structureel beoordeeld en heroverwogen om deze eenvoudig, begrijpelijk en inzichtelijk
  te maken voor de inwoners.
 • We initiëren en dagen uit tot het inzetten van nieuwe werkvormen, gericht op het vroegtijdig en laagdrempelig betrekken van mensen en organisaties en het versterken van de realisatiekracht in de stad. Denk hierbij aan het periodiek organiseren van kleinschalige, thematische gesprekstafels, waarmee we tijdens het formatieproces al ervaring opdeden. Maar ook aan methoden waarmee tijdens Nieuw Dordts Peil ervaring is opgedaan (van broedgroepen tot diners in wijkcentra, van tentoonstelling tot shoutbox).

Onderwerpen die we samen met strategische partners verder uitwerken

 • We steunen de in het rapport Verstandig Versterken geadviseerde route om scenario’s te verkennen voor versterking van de Drechtstedelijke Ruimtelijk economische samenwerking en de positie van Dordrecht hierin. Hierbij is 1 januari 2019 de uiterste mijlpaal in de besluitvorming.
 • Veel zorg is regionaal georganiseerd, waardoor raden zich soms onvoldoende betrokken voelen bij de te nemen besluiten. We voeren het gesprek met onze eigen raad en binnen de Gemeenschappelijke Regelingen over mogelijke verbeteringen.
 • We benoemen jaarlijks een aantal specifieke thema’s waarop we actief verbinding zoeken met de Drechtsteden-gemeenten om agenda’s met elkaar af te stemmen en expertise uit te wisselen. Voor 2018/2019 denken we hierbij aan de energietransitie, de Omgevingsvisie en het openbaar vervoer.
 • We dragen actief bij aan het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk de grote maatschappelijke opgaven aanpakken. Hierbij leggen we de focus op de drie opgaven die nauw samenhangen met de groeiambitie van de stad: Toekomstbestendig wonen, Merkbaar beter in het sociaal domein en Regionale economie als versneller.
 • In samenspraak met de raad benoemen we enkele pilots/projecten waarin we met elkaar gaan oefenen met nieuwe werkvormen, gericht op het vroegtijdig betrekken van de raad en partners in de stad.