Coalitieakkoord   gemeente Dordrecht 2018 – 2022

Leefbare en veilige stad

Leefbaarheid en veiligheid vormen de basis voor een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad. Je veilig en op je gemak voelen in je eigen straat of buurt is in de eerste plaats van belang voor inwoners en ondernemers. Daarnaast is veiligheid een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor de nieuwe inwoners en ondernemers die we graag aan onze stad willen verbinden. De uitgangspositie van Dordrecht is goed: voor veiligheid in de buurt scoort de stad een 7,0, een rapportcijfer gelijk aan het landelijk gemiddelde van andere grote steden.

De zorg voor leefbaarheid en veiligheid is een kerntaak van de gemeente, maar dit kan de gemeente niet alleen. Iedereen doet mee en draagt er aan bij om onze stad een fijne plek te laten zijn om te wonen, werken en te ontspannen. Dordrecht kent meer dan 120 nationaliteiten, diverse kerken, moskeeën en Dordrecht is ook Regenboogstad; we vinden dat iedereen zich veilig, welkom en geaccepteerd moet voelen.

Vaak is samenwerking vanuit meerdere disciplines en met meerdere partijen noodzakelijk om tot een adequate veiligheidsaanpak te komen. Daarom continueren we de integrale ketenaanpak, waarbij we onder andere in het Veiligheidshuis nauw samenwerken met inwoners, politie, openbaar ministerie, reclassering, onderwijs, zorg en andere partners. We stellen in overleg met partners een nieuw integraal veiligheidsplan 2019 - 2022 op, waaraan ontwikkelingen in binnen- en buitenland, de veiligheidscijfers van Dordrecht en de input van circa 700 inwoners en ondernemers (stadsgesprekken en enquêtes, gehouden voorjaar 2017) richting geven. Inwoners vragen met name aandacht voor sociale overlast en te hard rijden in de wijken.

Van de gesprekstafel: ‘Als mensen in een straat elkaar kennen, kijken ze meer naar elkaar om en maken ze problemen makkelijker bespreekbaar. Veel buurten hebben al een logische plek waar mensen elkaar vanzelf tegenkomen: met een beetje inzet maak je daar zó een ontmoetingsplek van, waar de hele buurt plezier van heeft.’

We richten ons op het voorkomen van overlast, radicalisering en criminaliteit: we bevorderen de sociale samenhang in wijken door het faciliteren van wijkontmoetingsplekken en het stimuleren van bewonersinitiatieven zoals buurtpreventieteams, WhatsApp buurtgroepen en de adoptie van afvalbakken en plantsoenen. We zetten in op vroegsignalering van problemen en snelle interventies, waaronder doorgeleiding naar werk, onderwijs of zorg. Om nog gerichter onze inzet en maatregelen te kunnen bepalen, starten we met enkele wijkveiligheidsscans om specifieke problemen goed in beeld te krijgen. We investeren in de zichtbare aanwezigheid van handhavers in de wijken en maken in buurten met meer overlast en criminaliteit gebruik van flexibele inzet van cameratoezicht.

Waar criminaliteit zich manifesteert of dreigt te manifesteren doet de gemeente datgene wat binnen haar vermogen ligt en door gebruikmaking van bestuurlijke middelen voorkomen we dat de criminaliteit grip krijgt op de normale structuren van onze maatschappij.

De gemeente spant zich tot het maximale in om het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor buiten Dordrecht te krijgen (zie ook Bereikbare stad) en blijft druk uitoefenen op bedrijven en mede-overheden om lozingen en uitstoten van giftige en schadelijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe zetten we het overleg met de verantwoordelijke overheden en instellingen onverminderd voort.

Afspraken

 • We pakken ernstige overlast en criminaliteit aan en continueren de intensieve, integrale aanpak van overlast in de aandachtsgebieden. Uitgangspunt blijft het zo vroeg mogelijk signaleren van problematiek en het bieden van zorg en begeleiding om erger te voorkomen. Voor de situaties waarin dit niet toereikend blijkt, versterken we de persoonsgerichte aanpak bij kwetsbare personen, personen met verward gedrag en personen die criminele feiten plegen. Hiervoor reserveren we extra middelen.
 • We onderzoeken hoe we de snelheidsovertredingen in de wijken kunnen beperken en zetten in op aanvullende mogelijkheden om de snelheid op wijkwegen omlaag te krijgen. 
 • We breiden de handhaving in de wijken uit ten behoeve van de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en signalering in de wijken. Ook maken we extra middelen hiervoor vrij in de begroting.
 • We blijven investeren in het behouden van sociale stabiliteit: door in samenwerking met netwerken in de stad polarisatie, extremisme en radicalisering te voorkomen en spanningen tussen groepen in de stad te verminderen.
 • We bestrijden georganiseerde ondermijnende criminaliteit, met extra aandacht voor kwetsbare mensen (vrouwenhandel en gedwongen prostitutie) en kwetsbare gebieden zoals het havengebied, industrieterreinen en (delen van) winkelgebieden/horeca. De aanpak richt zich naast de vitale elementen van achterliggende (macht)structuren, zoals faciliterende systemen, ook op netwerken en criminele families.
 • We zetten in op het weerbaar maken van de gemeentelijke organisatie, de bedrijven, kennisinstellingen en inwoners van de stad tegen cybercrime.
 • We weigeren of trekken vergunningen/subsidies in als deze worden misbruikt voor facilitering van (ondermijnende) criminaliteit.
 • We intensiveren mobiel cameratoezicht, een bewezen effectief middel in wijken en buurten waar overlast en criminaliteit aan de orde van de dag is.
 • We continueren de succesvolle integrale aanpak van hennepteelt.
 • In Dordrecht komt geen experiment met legale wietteelt.
 • Overlast bij en van coffeeshops en drugsoverlast rond scholen en winkelcentra blijven we stevig aanpakken.
 • We evalueren het schrappen van de exploitatievergunning voor horeca op de effecten van de kosten en criminele activiteiten.

Onderwerpen die we samen met strategische partners verder uitwerken

 • We starten met de uitvoering van enkele wijkveiligheidsscans om vast te kunnen stellen of deze voldoende meerwaarde opleveren om breder in de stad in te zetten. Samen met bewoners en andere partners kan op die wijze een analyse worden gemaakt  van de veiligheidsrisico’s in een wijk, waardoor gerichter inzet van politie en handhaving mogelijk is.
 • We onderzoeken hoe WhatsApp-groepen in straten en wijken de signaleringsfunctie in de wijken kan versterken. Bij positieve resultaten zullen we dit instrument breder promoten en ondersteunen.