“Veel mensen uit de bijstand gehaald”

Wethouder Peter Heijkoop

Peter Heijkoop

Wethouder Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie

Waar bent u trots op? Welke kansen hebt u herkend en verzilverd?
“De werkgelegenheid is flink aangetrokken. Daar zijn we blij mee. De groei van de werkgelegenheid komt niet alleen door ons arbeidsmarktbeleid. Er zijn ook weer meer banen omdat de economie groeit. Maar ons beleid draagt zeker een steentje bij. Zo hebben wij veel mensen uit de Drechtsteden die een uitkering hadden aan het werk gekregen. In 2016 waren dat 1.000 en in 2017 zelfs meer dan 1.500. Daarmee behoren we tot de top in Nederland. We werken samen met het UWV, Randstad Uitzendbureau en het bedrijfsleven, zorgen voor begeleiding op de werkplek, zetten  loonkostensubsidie in en brengen veel matches tot stand. Dat onderstreept dat onze aanpak werkt.”

De Drechtsteden zijn van oudsher in economisch opzicht een kwetsbaar gebied. Nog altijd verhuizen veel hoogopgeleiden naar regio’s waar meer banen voor hoogopgeleiden zijn. Heijkoop: “Die ontwikkeling willen we een halt toeroepen. De Drechtsteden hebben samen een Groeiagenda opgesteld. We willen in de regio 25.000 woningen bouwen, waarvan 10.000 in Dordrecht, we willen meer hoger onderwijs, 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen en een betere bereikbaarheid. Daar vloeien vier projecten uit voort, waaronder de campusontwikkeling Leerpark. We zijn ook bezig meer hbo-onderwijs naar Dordrecht te halen. Zodra we daar meer over kunnen delen, zullen we de raad daarover informeren.”

"De Drechtsteden hebben samen een Groeiagenda opgesteld. We willen in de regio 25.000 woningen bouwen, meer hoger onderwijs, 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen en een betere bereikbaarheid."

Op het gebied van onderwijs zijn diverse verbeteringen gerealiseerd, aldus Heijkoop. “De schoolbesturen van de basisscholen in Dordrecht zijn vanaf volgend jaar samen verantwoordelijk voor hun schoolgebouwen. Het gaat om pakweg veertig gebouwen. De scholen trekken dan samen op bij onderhoud en nieuwbouw en kijken bij elkaar wie ruimte over heeft en wie ruimte tekort komt. Zo voorkom je dat de ene school lokalen bij bouwt terwijl even verderop klaslokalen leegstaan. En het past bij onze visie om meer aan het maatschappelijk middenveld over te laten.” Ook het Dordtse onderwijsachterstandenbeleid is iets om trots op te zijn, vindt Heijkoop. “We maken ons sterk voor gelijke kansen voor alle kinderen, bijvoorbeeld met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Peuters met een achterstand kunnen niet twee maar vier ochtenden per week naar een peuterspeelzaal en krijgen ook extra ondersteuning op taalontwikkeling. Via de VoorleesExpress lezen vrijwilligers kinderen extra voor en op de zomerschool krijgen kinderen in de zomer zes weken extra les als duwtje in de rug. Ook onze aanpak van laaggeletterden – mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven – mag er zijn, al was het maar omdat we voor elk type laaggeletterdheid een training op maat hebben en er zijn trainingen in elke Drechtstedengemeente. Voor alles geldt dat we het elke dag weer een beetje beter proberen te doen.”

Natuurliefhebbers beweren dat de natuur altijd moet wijken voor economische belangen. Maar aan de oostkant van het eiland van Dordrecht wordt juist een enorm stuk polder teruggegeven aan de natuur: de nieuwe Dordtse Biesbosch. Heijkoop: “Het maakt deel uit van de Biesbosch, een van de vier nationale parken van wereldklasse. Aanvankelijk kwamen we voor dit project miljoenen tekort, later enkele tonnen en gaandeweg deze bestuursperiode is het tekort teruggebracht naar nul. Daar is door de mensen hard aan gewerkt en ben ik trots op. In het begin was er nogal wat weerstand tegen het plan, maar gaandeweg zijn steeds meer mensen enthousiast geworden. We hebben wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd en geven de natuur de ruimte. Dat wordt ‘beloond’; we zien nu al dieren- en plantensoorten terugkeren die weg waren, zoals de zeearend.”

Wat is niet goed gelukt en wat was uw eigen aandeel daarin?
“Wat ik jammer vind, is dat het niet gelukt is om behalve het basisonderwijs ook het voortgezet onderwijs samen verantwoordelijk te maken voor de huisvesting. Scholen in het voortgezet onderwijs zien elkaar sterker als concurrent dan scholen in het basisonderwijs.”

Heijkoop was anderhalf jaar wethouder. In de zomer van 2016 nam hij de portefeuille over van zijn voorganger, wethouder Bert van de Burgt. Een van de meest bijzondere dossiers uit die achttien maanden was begraafplaats Essenhof. “Die begraafplaats is eigendom van de gemeente. Toen ik aantrad, lag er een plan om het crematorium te privatiseren. Het voorstel kon aanvankelijk rekenen op een meerderheid. Raadsleden waren enorm betrokken, maar ik proefde ook twijfel. We hebben goede, inhoudelijke debatten gevoerd en ik ben daarna met een ander voorstel gekomen. Daarmee heb ik recht willen doen aan de wens van de gemeenteraad en de verbinding willen zoeken. Het past bij hoe ik wil samenwerken.”

Welke aandachtspunten zou u uw opvolger willen meegeven?
“Voorkom dat kinderen met leer- of gedragsproblemen tussen de wal en het schip belanden, ga aan de slag met armoede in onze stad en maak werk van de ontwikkeling van het Leerpark en blijf daarbij ook inzetten op het aantrekken van hoger onderwijs naar Dordrecht. Zet door en geef niet op!”