“Samen met bewoners de verkeersveiligheid verbeterd”

Wethouder Rik van der Linden

Rik van der Linden

Wethouder Jeugd, Duurzaamheid en Milieu, Verkeer en Vervoer

Waar bent u trots op? Welke kansen hebt u herkend en verzilverd?
“Ik ben trots op wat we hebben bereikt op de thema’s verkeer, duurzaamheid en jeugd. Laat ik beginnen met verkeer. In 2019 wordt de rijksweg N3 voor 60 miljoen euro opgeknapt. Mede dankzij een pleidooi uit onze regio wordt de weg niet alleen opgeknapt, maar komen er ook allerlei geluidswerende maatregelen die de leefbaarheid rond de weg verbeteren.”

Ook de fietser is voortaan beter af. “We hebben plekken waar in het verleden ongevallen met fietsers zijn gebeurd aangepakt, zoals de Karel Doormanweg en het Hugo de Grootplein. Die zijn nu een stuk veiliger, mede dankzij de inbreng van gebruikers en omwonenden.”

Een ander succes is volgens Van der Linden de uitvoering van het Verkeersstructuurplan Centrum. Het meest in het oog springt de verlaging van de maximumsnelheid in de negentiende-eeuwse schil, van vijftig naar dertig kilometer per uur. “Dit ontmoedigt doorgaand verkeer om door het singelgebied te rijden. De gefaseerde aanpak gebeurt in nauw overleg met buurtcomités. Ook bij de inrichting van de Wijnstraat zijn we het gesprek met de buurt aangegaan. Dankzij hun argumenten hebben we geen eenrichtingsverkeer ingevoerd, maar gekozen voor andere maatregelen. Daarvoor was meer draagvlak."

Op het gebied van duurzaamheid zijn mooie stappen gezet. “In 2014 was het aandeel duurzame energie in Dordrecht zo'n drie procent. Over een paar jaar is dat twaalf procent. Op twee afvalstortplaatsen gaan we tienduizenden zonnepanelen plaatsen. We hebben in een structuurvisie vastgelegd waar windturbines kunnen komen. Verder zijn er kilometers warmtenet aangelegd, waarmee woningen en gebouwen verwarmd worden door warmte van de Dordtse afvalcentrale. Tot slot: de bussen op lijn 10 zijn voortaan elektrisch. Heel fijn voor de kwetsbare binnenstad en wel zo duurzaam.”

"Op het gebied van duurzaamheid zijn mooie stappen gezet. Er zijn kilometers warmtenet aangelegd, waarmee woningen en gebouwen verwarmd worden door warmte van de Dordtse afvalcentrale."

In 2015 hevelde het Rijk alle taken op het gebied van jeugdzorg over naar de gemeenten, met een korting van vijftien procent. “We kregen twee opdrachten: doe het anders en doe het goedkoper – met amper tijd om ons daarop voor te bereiden. In dat licht bezien hebben we het in Dordrecht goed gedaan. Er is en wordt echt keihard gewerkt, en er worden heel veel jongeren goed geholpen.

Wel heeft het laagdrempelig organiseren van jeugdhulp dichtbij de inwoners ertoe geleid dat steeds meer mensen een beroep doen op jeugdzorg. Dat knelt. Niet alleen financieel, maar ook qua werkdruk voor de medewerkers in de jeugdhulp. Dat gaat ten koste van de noodzakelijke beweging naar meer preventie. Dat vind ik – en dan druk ik me heel zacht uit – heel vervelend. Er is simpelweg meer geld nodig vanuit het Rijk,” aldus Van der Linden.

Wat is niet goed gelukt en wat was uw eigen aandeel daarin?
“Vijftien jaar geleden is bepaald hoe het tracé van de HSL zou gaan lopen. Onder Dordrecht door dus. Hoewel we met een stevige, breed gedragen lobby nog wel een pendelintercity met Breda hebben weten binnen te slepen, vind ik het jammer dat we aan bereikbaarheid hebben ingeleverd.”

Als wethouder Duurzaamheid en Milieu heeft Van der Linden ook het dossier Chemours in zijn portefeuille. “De producten die zij maken, gebruikt vrijwel iedereen dagelijks. Maar de stof die zij lange tijd gebruikten bij de productie van teflon, PFOA, blijkt in het milieu te blijven zitten en is mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Ook over de vervanger van PFOA, GenX, bestaan zorgen. Er liepen en lopen veel onderzoeken naar PFOA en GenX en de impact op gezondheid en het milieu. Veel mensen hebben zorgen over deze situatie, die we helaas niet (helemaal) kunnen wegnemen.

De meeste bevoegdheden liggen bij andere overheden, maar samen met de betrokken gemeenten zitten we bovenop het dossier. Ik vind dat we uit de effecten van PFOA lessen moeten trekken voor het hier en nu. Bijvoorbeeld als er in 2018 nieuwe vergunningen komen voor Chemours en DuPont. Onze inzet is duidelijk: de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen, in het belang van onze inwoners en ons milieu. Maar tegelijkertijd is het noodzakelijk dat het (inter)nationale stoffenbeleid aangepast wordt. Daarvoor is het Rijk aan zet. En ook de chemische industrie moet hand in eigen boezem steken.”

Welke aandachtspunten zou u uw opvolger willen meegeven?
“De energietransitie vergt veel aandacht. Met name het opwekken van duurzame energie en de afkoppeling van aardgas. Vanaf 2050 – over 32 jaar dus – gebruiken we geen aardgas meer om te koken en gebouwen te verwarmen. 55.000 Dordtse huizen moeten de komende decennia allemaal worden aangepast, zodat ze met een warmtenet of elektriciteit kunnen worden verwarmd. Dat wordt nog een hele operatie. Dat geldt ook voor het bereikbaar houden van onze stad als er duizenden woningen bijkomen in onze stad. Want dat is wel onze ambitie."