Samenvatting

Het Politiek Akkoord 2014 -2018, met als motto: "Ruimte voor verbinding", kent vijf speerpunten:

1.     Leefbaarheid en veiligheid
2.     Arbeidsmarkt
3.     Duurzaamheid
4.     Levendige binnenstad
5.     Zorgzame stad

Wat is daarvan terechtgekomen? We maken de balans op.

Hoe staat het met de speerpunten?

Toen de coalitie van Beter voor Dordt, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP vier jaar geleden aantrad, formuleerde ze de volgende vijf speerpunten:

1.     Leefbaarheid en veiligheid
2.     Arbeidsmarkt
3.     Duurzaamheid
4.     Levendige binnenstad
5.     Zorgzame stad

Het overkoepelende motto van het Politiek Akkoord luidde: "Ruimte voor verbinding". Hieruit spreekt de ambitie om actief te bouwen aan een nieuwe verstandhouding met de stad en de wereld om ons heen. Waarbij de coalitie wil vertrouwen op de zelfredzaamheid van de bewoners en op de kracht van de samenleving.

Wat is daarvan terechtgekomen? We maken de balans op.

Leefbaarheid en veiligheid

Dit is een breed thema, dat zich uitstrekt van zwerfvuil tot overlast in de buurt en van verkeersveiligheid tot de aanpak van verpaupering van ons historisch centrum. Op alle punten is vooruitgang geboekt. De overlast door zwerfafval en graffiti is afgenomen, in het singelgebied is op veel plaatsen de maximumsnelheid verlaagd naar dertig kilometer per uur en in de Vogelbuurt en Lijnbaan is de overlast door drugsdealers en witwassen – de zogenaamde ondermijning – flink teruggedrongen. Inmiddels hebben we meer instrumenten om de verpaupering in de binnenstad – denk aan de verkrotting van historische panden – te kunnen aanpakken. Eventueel gaan we over tot executieverkoop.

Arbeidsmarktbeleid

De afgelopen twee jaar hebben we 2.500 Dordtenaren die een uitkering hadden bemiddeld naar een baan. We zetten onder meer loonkostensubsidies en goede begeleiding in om werkgevers en werknemers te matchen. Maar we willen meer. Zoals: meer hoger opgeleide Dordtenaren, en meer hoogopgeleid werk. Daarom zijn we bezig meer HBO-opleidingen naar Dordrecht te krijgen, want het begint bij onderwijs. De bedrijven die zich op Dordtse Kil 4 willen vestigen, zullen de nodige werkgelegenheid, ook voor hoogopgeleide mensen, moeten bieden. Maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we in Dordrecht aan passend werk.

Duurzaamheid

Als er één stad is die de gevolgen van de klimaatverandering merkt, dan is het Dordrecht wel. Zodra het water wast, ervaren we de gevolgen. Daarom maken we onze stad ‘klimaatadaptief’, zodat onze stad als het ware kan meeveren met het weer. Ook realiseren we ‘shelters’: plekken waar onze bewoners veilig en droog zijn als het water stijgt. In een paar jaar tijd stijgt de hoeveelheid duurzame energie die we in onze stad opwekken van vier naar twaalf procent. We hebben ons warmtenet uitgebreid, zodat steeds meer woningen worden verwarmd met warmte afkomstig van de Dordtse afvalcentrale. Daar gaan we mee door. Ook plaatsen we zonnepanelen op onze afvalstortplaatsen en reserveren we plekken voor windturbines.

Levendige binnenstad

Begon het met Koningsdag 2015? Misschien wel. Hoe dan ook: de evenementen in onze stad én onze finaleplaats in de verkiezing tot beste binnenstad 2015-2017 hebben ons geen windeieren gelegd. Onze bekendheid is gegroeid, ons imago is verbeterd en we trekken aanzienlijk meer toeristen naar onze stad. Daar gaan we mee door, want de komende jaren staan er opnieuw enkele grote evenementen op de rol, zoals de Dordtse Synode. Punt van aandacht is nog altijd de leegstand op de Spuiboulevard en in de binnenstad. Plannen voor een flinke ingreep hier zijn in de maak. Het faillissement van cultuurcentrum ToBe is afgewikkeld en met het Energiehuis hebben we er een mooie voorziening bij.

Zorgzame stad

Dordrecht is een zorgzame stad, met aandacht voor mensen die zich zonder ondersteuning moeilijk kunnen redden. Veel van deze mensen doen een beroep op onze sociale wijkteams. Onze bewoners weten ons vangnet dus goed te vinden. De gemeente doet op sommige gebieden een stap terug en maakt daarbij ruimte voor initiatiefrijke burgers. Denk aan sportverenigingen die dementerende ouderen in beweging houden. En laten we vooral onze mantelzorgers niet vergeten! Die ondersteunen we met zogenaamde respijtzorg, zodat zij zich ook een keer kunnen ontspannen.

Ruimte voor verbinding

De tijd dat de overheid de burger betuttelde, ligt ver achter ons. We doen het voortaan anders, zéker ook in Dordrecht. We nemen als gemeente  initiatieven, jagen ontwikkelingen aan en voeren soms de regie. Maar we doen het vooral samen. Dat betekent dat we vertrouwen op de deskundigheid van onze inwoners, ondernemers en instanties en op hun organiserend vermogen.

Komen inwoners met goede ideeën voor de herinrichting van hun straat, dan passen we onze aanvankelijke plannen aan, zoals gebeurde in de Wijnstraat en bij de herinrichting van het Vrieseplein. Inwoners slaan de handen ineen en ontwikkelen initiatieven rondom specifieke thema's zoals Platform Duurzaam Dordrecht en E-Wheels. En ontmoeten elkaar op plekken als bewonersbedrijf Crabbehoeve en De Buitenwacht in Oud-Krispijn. Dordtenaren die elkaar willen helpen, ondersteunen we.

Met Agenda voor de Stad is ingezet op samen met partijen in de stad transities te krijgen op bijvoorbeeld sport, onderwijs en de bibliotheek. Een intensief traject, waarin college en raad constructief samen optrokken, met oog en oor voor de stad én voor elkaar en resultaten die laten zien dat een transitie wel degelijk mogelijk blijkt. Al is het lastig gebleken om tegelijk met een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden óók bezuinigingen te realiseren.

Nog één voorbeeld van onze veranderde houding: Nieuw Dordts Peil. Waar vroeger de gemeente aan de slag zou zijn gegaan met een toekomstvisie voor de stad, ontstond nu in broedgroepen van betrokken inwoners en ondernemers het verhaal 'Eens … op het eiland van ooit'. Een verhaal, waaraan pakweg 1000 Dordtenaren hebben bijgedragen, met toekomstscenario's én concrete ideeën om Dordrecht sterker, bruisender en gezelliger te maken.