Inleiding: Kansrijk Dordrecht

Dordrecht is een vitale stad met een rijk verleden. De stad heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd en daarmee het imago opgebouwd tot een stad waar volop levendigheid is tegen het decor van een Oudhollandse stad. Ook in de afgelopen jaren van de economische crisis heeft Dordrecht blijvend ingezet op versterking van de stad en de bevolking.

Een hoofdlijnenakkoord kent, de naam zegt het al, een aantal hoofdlijnen. Inhoudelijk hebben wij de nadruk gelegd op de volgende vijf speerpunten:

  1. Leefbaarheid en veiligheid
  2. Arbeidsmarkt
  3. Duurzaamheid
  4. Levendige binnenstad
  5. Zorgzame stad
De eerste vier speerpunten hadden ook in de vorige periode prioriteit, en hebben dat nog steeds. Het vijfde speerpunt, zorgzame stad, vloeit rechtstreeks voort uit de drie decentralisaties in het sociale domein. Er is, met andere woorden, sprake van continuïteit en vernieuwing. Halverwege onze bestuursperiode zijn dit nog steeds sleutelwoorden. Met resultaat, want we liggen op koers. Daarom continueren we op krachtige wijze onze aanpak. Maar, waar nodig gaan we met nieuwe inzichten aan de slag.

Tussenbalans

De Tussenbalans biedt handvatten voor een dialoog in de gemeenteraad over de voorbije én de komende twee jaar. Hiermee vormt de Tussenbalans ook een natuurlijk moment om tussentijds bij te sturen, bijvoorbeeld door intensiveringen, maar ook door wijzigingen aan te brengen in de doelstellingen, de indicatoren of de streefwaarden op de programmakaarten. De Tussenbalans maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus met dien verstande, dat hij eenmalig is in de vierjaarscyclus. Voor dit product is de kracht van de Dordtse energieke samenleving gericht benut. We zijn in gesprek gegaan met maatschappelijke partners, tijdens een 'diner pensant' hebben we met friskijkers terug- en vooruitgekeken en tot slot zijn we via de Focusgroep Participatie met bewoners in gesprek gegaan. Op deze manier hebben we onze eigen beelden kunnen ijken en verrijken.