Dordrecht leert door doen

Dordtenaren zijn bescheiden doeners. Toch signaleren we onmiskenbaar meer trots op de stad. Dordrecht krijgt meer glans. Voorbeelden hiervan zijn: Koningsdag, de opening van het Hof van Nederland, de komst van de bioscoop en het EK Shorttrack.

Wat zijn nu, halverwege de bestuursperiode, de belangrijkste inzichten die we opgedaan hebben? We zetten ze belangrijkste (praktijk)inzichten op een rij aan de hand van de ondertitel van ons politiek akkoord: Kansen creëren, kansen herkennen en kansen verzilveren.

Kansen creëren:
Welke kansen hebben we in de voorbije periode gecreëerd? En welke lessen kunnen
we op basis van de afgelopen twee jaar trekken?

Bedrijven blijven binden

De integrale ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever (WDO) is voor ons een belangrijk project. We werken hier aan een aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar werklandschap, dat onderdeel uitmaakt van de stad. De ontsluiting van het bedrijventerrein en de aansluiting op het rijkswegennet worden aangepakt. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich hier te vestigen. Het binden van bedrijven is goed voor Dordrecht en de Dordtenaren. Vanuit dat idee hebben we ook actief meegewerkt aan het opkopen, opknappen en saneren van het ‘Drechtwerk perceel’. Dit maakte het mogelijk dat een bedrijf zich hier vestigt en hier ook kan blijven groeien. Dordrecht doet, in vergelijking met de rest van Nederland, relatief veel aan het verlichten van de regeldruk voor ondernemers. We willen een ondernemersvriendelijke gemeente zijn en blijven. Het binden van bedrijven vervult hierin een sleutelrol.


Investeren met het tij mee
Ten aanzien van de wateropgaven hebben we het tij mee. Er zijn middelen vanuit de provincie beschikbaar. Deze middelen gebruiken we onder andere voor projecten in de Waterdriehoek: het gebied tussen de drie iconen Nationaal Park de Biesbosch, Werelderfgoed Kinderdijk en de historische stad Dordrecht. We werken constructief aan de versterking van de samenhang tussen de watericonen en hun omgeving, zodat het gebied aantrekkelijker wordt. We blijven investeren in de zichtbaarheid, toegankelijkheid en de verbindingen. De publiek-private samenwerking in de Waterdriehoek bood en biedt kansen voor een andere gemeentelijke rol. Mede doordat we hier het tij mee hebben, kunnen we in een open coalitie een krachtige partnerrol vervullen.

Kansen
herkennen: Welke kansen signaleren we nu?

De beste binnenstad

We hebben de ambitie om de beste binnenstad van Nederland te worden. We signaleren interessante initiatieven en kansen die aan deze ambitie bij kunnen dragen. Het aan broedplaats DOOR gelieerde initiatief van creatieve ondernemers om van de Voorstraat de leukste in plaats van de langste winkerstraat te maken, is hier een mooi voorbeeld van. We zien eveneens kansen om de verbinding met het culturele programma te versterken. Zowel fysiek als programmatisch: de verbinding tussen het 'cultuurcluster' aan de Noordendijk en de binnenstad. En de verbinding over het water zou ook versterkt kunnen worden. De relatie van onze stad met het water kan nog meer zichtbaar gemaakt worden.

Wij vragen een expertteam de landelijke ontwikkelingen, waaronder de detailhandel/leegstand, in perspectief te zetten en de vertaling te maken naar de specifiek Dordtse situatie. Op basis van het eindrapport gaan wij het gesprek met de stakeholders van de binnenstad aan om tot een (gedeeld) beeld over de toekomst en de richting van de binnenstad te komen. Ondertussen werken we via een integrale aanpak aan de leegstand, zowel via de zoet-zuur benadering in de 'couleur locale' straten als via het faciliteren bij herontwikkelingen en via acquisitie. Dat laatste doen we zowel via rechtstreeks contact als via eigenaren en makelaars.

Nieuwe allianties

Nieuwe allianties bieden kansen om nieuwe dynamiek aan te jagen. Een treffend voorbeeld hiervan is het Albert Schweitzer ziekenhuis, waar via het project ‘Silicon Venturing’ het klassieke zorg thema verbreed is via allianties. In dit project kregen studenten uit verschillende opleidingen van de Hogeschool Rotterdam de kans om voor het ziekenhuis aan kwaliteitsverbetering te doen. De basis van het project is het oprichten van een ‘startup’ met behulp van innovatieve technologische ontwikkelingen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de oprichting van verschillende start-ups op het snijvlak van ICT en zorg en op het snijvlak van techniek en zorg. Dit project is een voorbeeld van een kansrijke, nieuwe manier van samenwerken. Het is ook een voorbeeld van een ‘concept’ waarmee hoger onderwijs aan Dordrecht verbonden wordt.

Een ander voorbeeld is de Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden, een alliantie die de Drechtstedengemeenten en het openbaar lichaam Drechtsteden zijn aangegaan met Coöperatie VGZ en Stichting Drechtzorg. De leertuin biedt de kans aan innovaties op het snijvlak van de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Door een innovatief klimaat te creëren met maximale regelruimte voor domein overstijgende initiatieven, willen de alliantiepartners de doelmatigheid vergroten, de kwaliteit van zorg en ondersteuning borgen en het welbevinden van inwoners in de Drechtsteden bevorderen.

Kansen verzilveren: Wat is er de
komende periode nodig om de gesignaleerde kansen te verzilveren?

Lange adem

Dordrecht heeft een grote transformatie ondergaan. De waardering voor Dordrecht als stad om te wonen of te bezoeken is sterk gestegen. Het voormalig postkantoor, het Tomadohuis en Post120 zijn aansprekende voorbeelden van succesvolle transformatie. Deze resultaten komen niet uit de lucht vallen. Investeringen in het ruimtelijk domein leiden namelijk niet altijd meteen tot resultaat. Om effect te sorteren zijn vaak een lange adem en draagvlak nodig. Daarom blijven we consistent werken aan het Dordrecht van vandaag én morgen. Mede hierdoor zijn het Nationaal Onderwijsmuseum en de bioscoop gerealiseerd. Het Energiehuis is een aanwinst voor de stad. De exploitatie kan nog verbeterd worden. Naar aanleiding van het faillissement van stichting ToBe, nemen we in 2016 de tijd om cultuureducatie gedegen en toekomstbestendig vorm te geven. De komende periode heeft ook de ontwikkeling van Stadswerven, met mogelijk een Delta Experience Center, prioriteit. Voor het Omgeving Spuiboulevard wordt er een ambitieuze lange termijn visie ontwikkeld. Een visie die uitgevoerd moet gaan worden. Kortom, de stad blijft in beweging.


Iedereen aan laten haken

Het gaat goed met steden en met de mensen in de steden. Maar, niet iedereen profiteert evenveel. Er is sprake van een ‘verdeelde triomf’ (Planbureau voor de Leefomgeving, 2016). We blijken nog niet in staat om iedereen perspectief te bieden. Op sociaal-economisch gebied is de positie van Dordrecht stabiel laag. Volgende de laatste Atlas voor Gemeenten (Marlet e.a.), waarin de 50 grootste gemeenten onderling met elkaar worden vergeleken, staat Dordrecht op de 'sociaal-economische index' op een 46e positie. Ten opzichte van andere gemeenten is de positie van Dordrecht in de afgelopen jaren zelfs verslechterd. Er zijn relatief weinig banen en hoogopgeleiden. De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is verbeterd, maar nog steeds relatief laag. Niet alleen op het gebied van werken valt winst te behalen, maar ook op het gebied van armoede. Er zijn relatief veel bijstandsgerechtigden en veel huishoudens komen rond van een inkomen rond het sociaal minimum.

Net als investeringen in het ruimtelijk domein, vraagt de strategie voor economie en arbeidsmarkt om vasthoudendheid en lange adem. Wij zien onderwijs, en promotie en acquisitie als de sleutels om meer werkgelegenheid te creëren. Een platform bieden voor hoger onderwijs, en het komen tot één werkgeversbenadering zijn daarbij voor ons belangrijke schakels. We streven naar een stad waarbij iedereen aanhaakt en betrokken is bij zijn eigen (leef)omgeving.

Dordrecht is een stad met een groot maatschappelijk middenveld. Dit zien we onder andere terug bij de inzet van onze inwoners voor verenigingen. En bij initiatieven zoals Crabbehoeve en DOOR. Die betrokkenheid bij de wijk, openbare ruimte én de betrokkenheid bij elkaar, willen we verder versterken.

Permanente aandacht
Naast nieuwe kansen zijn er thema’s die permanente aandacht verdienen. We noemen er hier een aantal.


Spoorveiligheid

De veiligheid van spoorvervoer heeft blijvende aandacht nodig. Het spoor is veiliger dan ooit, maar dat is geen reden om niets te doen. Nu rijden er in het weekend meer treinen. Dat komt het gevoel van veiligheid niet ten goede. De spoorveiligheid kan en moet beter.


Aantrekkelijke woonmilieus

Diverse onderzoeken, zoals de Atlas voor Gemeenten (Marlet e.a.), laten zien dat je als stad het hele palet aan vestigingscondities op orde moet hebben om succesvol te zijn. Vastgoed is één van de middelen, die de gemeente in kan zetten. Als gemeente blijven we, met vastgoed als ‘haakje’, werken aan aantrekkelijke woonmilieus. We doen dit bijvoorbeeld bij het Papeterspad, waar we kantoormeters aan de markt onttrekken om kwalitatief goede woningen toe te voegen.

We werken nu op een nieuwe, meer kleinschalige wijze aan de ontwikkeling van de stad. We betrekken hier nadrukkelijk onze inwoners en ondernemers bij. Dit doen we onder de noemer 'Dordtse Ruimte', waarbij we ruimte bieden voor: zelfbouw, tijdelijk gebruik van braakliggende gronden en nieuwe bestemmingen voor leegstaande panden.


Overlast en ondermijning

Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid laat onze uitdaging zich vrij bondig samenvatten: leefbaarheidsvraagstukken blijven belangrijk, maar ondermijning vraagt meer dan ooit continue aandacht.


Verbinding met buiten

We blijven investeren in de verbindingen met de ‘overkanten’ van het Eiland van Dordrecht. De discussie over het behoud van de Intercity status illustreert het belang hiervan. We moeten ons stevig blijven positioneren in ‘Den Haag’, en nauw samen blijven werken met omliggende steden en regio’s. En we kunnen buiten nog meer naar binnen halen. Want, we kunnen de opgaven voor onze stad immers niet alleen realiseren, daar hebben we andere partijen voor nodig.