Bijlage 4

Impressie Focusgroep participatie

Inspiratie in de stad losmaken
Een impressie van de Focusgroep Participatie

2 maart 2016 Wat kan de gemeente doen om inspiratie in de samenleving los te maken? Dat is de centrale vraag tijdens de tweede bijeenkomst van de Focusgroep Participatie. In oktober 2015 vond de eerste bijeenkomst van de Focusgroep Participatie plaats. In oktober is er kennisgemaakt en zijn er ervaringen uitgewisseld. Er is toen geconstateerd dat er de laatste jaren meer mogelijkheden voor bewoners zijn gekomen om echt invloed uit te oefenen. En dat de gemeente daar nog meer aan kan doen door niet in te steken op het creëren van draagvlak voor plannen, maar door te vragen naar inspiratie. Over dit thema is, onder begeleiding van het Onderzoekcentrum Drechtsteden, tijdens deze bijeenkomst van de Focusgroep Participatie doorgesproken.

Wat is de focusgroep Participatie?
De Focusgroep Participatie is een pilot waarbij we periodiek met bewoners in gesprek gaan over de tevredenheid over de samenwerking tussen stad en gemeente. Met interactie doelen we zowel op de inmiddels ingeburgerde vormen van bewonersparticipatie als op de nieuwere vormen van overheidsparticipatie. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden begeleidt deze bijeenkomsten.

In het kader van de Tussenbalans wordt er stil gestaan bij de politieke speerpunten van het college. Wat vinden de deelnemers van de manier waarop de gemeente werkt aan de prioriteiten? Wat gaat goed en wat kan beter?

Leegstand (zichtbaar) aanpakken
Naar aanleiding van de open vraag wat de gemeente meer, beter of anders kan doen, wordt vooral leegstand genoemd. "We wonen in een mooie stad, die ook met de fiets goed bereikbaar is. Maar er zijn wel een aantal aandachtspunten, zoals invulling van de huidige leegstand" en de "leegstand moet aangepakt worden." Het thema houdt de aanwezige bewoners bezig. Er worden suggesties gedaan: "In de Binnenstad vallen nu gaten. Er is een andere manier van denken nodig. Waarom zouden alle activiteiten van de gemeente in één gebouw plaats moeten vinden? Je zou bijvoorbeeld bepaalde activiteiten van de gemeente naar het gebouw van V&D kunnen overplaatsen. Het Energiehuis is een geslaagd voorbeeld van hergebruik van een bestaand gebouw." Een deelnemer vult, over de werkwijze van de gemeente, aan: "De gemeente is hier [met hergebruik] ook al mee bezig als het gaat om het gebouw aan de Noordendijk. Men nodigt bewoners en ondernemers uit om voor dat gebouw met ideeën/plannen te komen."

Gesteld wordt dat een compacter winkelgebied in combinatie met andere activiteiten naar de binnenstad halen, nodig is om de levendigheid van de Binnenstad te behouden. "Juist aan het einde van Voorstraat Noord zijn nieuwe zaken gestart. Dat maakt het daar weer leuk. De Vriesestraat is aantrekkelijk omdat daar een concentratie is van kleine, creatieve winkeltjes. Niet die standaardzaken die je overal ziet." En, "in de gemeenteraad is weleens voorgesteld om een belasting te heffen op leegstand. De gemeente schenkt wel aandacht aan eigenaren van leegstaande panden, maar het resultaat is nog weinig zichtbaar."

Noaberschap faciliteren
Via leegstand verschuift het onderwerp van gesprek naar de directe leefomgeving en de veranderende rol van de overheid. De aanpak van zwerfafval en parkeren zijn hier belangrijke (inhoudelijke) thema's. Over de rol van de gemeente wordt opgemerkt: "Je zou noaberschap kunnen faciliteren, activiteiten voor kinderopvang, voorbeelden zijn DOOR en het Praathuis, waar nu vrijwilligers activiteiten organiseren." "Als er plannen van bewoners zijn, dan zou de gemeente die moeten koesteren". En in het verlengde daarvan: "Gemeente, ga zorgvuldig met het creatieve kapitaal in je stad om."

De veranderende gemeentelijke rol kan, volgens enkele deelnemers, ook bepaalde spanningen met zich meebrengen. Dat is volgens hen goed te zien in het sociaal domein. "Men heeft het over de participatiesamenleving, maar het komt er in de praktijk op neer dat beroepskrachten [zoals in het Polderwiel] ontslagen zijn en er nu vacatures worden gezet voor vrijwilligers om de activiteiten over te nemen. Op dit moment zijn er nauwelijks activiteiten in het Polderwiel, dat was voorheen anders. Hetzelfde geldt voor De Prinsemarij. Dit is de schaduwkant van de participatiesamenleving."

Goede dienstverlening
Wat zou kunnen helpen om dit kapitaal nog meer te benutten? Hoe kan de gemeente meer inspiratie losmaken? Hier zien de aanwezige bewoners met name kansen voor ambtenaren. "Het ligt mogelijk aan de houding van de ambtenaar. Misschien nog meer de betrokkenheid/passie van ambtenaren bij de stad."

Andere aanbevelingen? "Laat de gemeente een ombudsman in dienst nemen." Goede dienstverlening wordt ook als randvoorwaarde gezien. Er wordt opgeroepen om duidelijker te maken waar je met een initiatief naar toe kunt. Maak duidelijk "waar de ingang is", daar moet vervolgens snel en eenduidig antwoord gegeven worden. Positieve ervaringen met de dienstverlening zijn er ook: "Een goed voorbeeld is de lintjesregen. Hier zijn we goed geholpen door de ambtenaar van het kabinet van de burgemeester". En tot besluit: "de balie-medewerksters zijn positief."