Samenvatting

Dordrecht is een vitale stad met een rijk verleden. De stad heeft de afgelopen jaren stevig
geïnvesteerd en daarmee het imago opgebouwd tot een stad waar volop levendigheid is tegen het decor van een Oudhollandse stad. Ook in de afgelopen jaren van de economische crisis heeft Dordrecht blijvend ingezet op versterking
van de stad en de bevolking.

Het college van B&W maakt halverwege deze bestuursperiode de balans op van zijn inzet om de stad Dordrecht en de bevolking sterker te maken. Daarvoor gaat deze Tussenbalans in op de prioriteiten uit het Politiek Akkoord. De inzet op het gebied van leefbaarheid en veiligheid werpt zijn vruchten af. De komende periode zetten we in op het thema ondermijning.

Ons arbeidsmarktbeleid is inmiddels regionaal opgezet en richt zich vooral op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiervoor maken we afspraken met alle betrokken partijen.

Wij willen verantwoord omgaan met onze aarde. Daarom hebben wij duurzaamheid tot speerpunt benoemd. Onze acties zijn onder meer gericht op een energieneutrale stad in 2050.

Onze binnenstad is de troefkaart om Dordrecht als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven te profileren. De afgelopen periode is het voorzieningenaanbod versterkt met de komst van onder andere het Onderwijsmuseum, het Hof van Nederland, Primark en Kinepolis. We blijven investeren om de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden. Daarbij zien we potentie in de ontwikkeling van de Omgeving Spuiboulevard en de aanpak van leegstad.

De decentralisaties in het sociaal domein hebben veel van onze aandacht gevraagd. We willen een zorgzame stad zijn, waarin de meest kwetsbare groepen de juiste ondersteuning krijgen. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht in de samenleving. De komende jaren houden we de focus op de wezenlijke verandering in dit domein.

Wij hebben in onze bestuursstijl gekozen voor het uitgangspunt dat we ruimte voor verbinding met de stad zoeken. Daarbij gold en blijft gelden dat we kansen creëren, kansen herkennen en kansen verzilveren.