Speerpunten
5.1 Leefbaarheid en veiligheid

Overlast tegengaan zit in de genen van ons college. De lijn die we vorige bestuursperiode hebben ingezet, hebben we deze periode doorgetrokken. De samenhangende strategie van preventie en repressie werkt. De inspanningen die wij samen met onze veiligheidspartners (zoals woningcorporaties, politie, het Veiligheidshuis, jongerenwerk, OM en de Sociale Dienst) leveren, hebben vruchten afgeworpen.

We hanteren een integrale aanpak van preventie en repressie. Binnen deze aanpak zetten we de komende twee jaar nog sterker in op ondermijning. En we zullen onze manier van werken nog meer integraal en gebiedsgericht vormgeven. We gaan met volle energie door.

In het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt willen we overlast en criminele activiteiten een halt toe roepen. We hebben daar specifieke maatregelen voor genomen. Eén ervan is het besluit over het plaatsen van camera’s in o.a. het Lijnbaangebied en rond het Energiehuis. Het toezicht op de openbare orde is hier verbeterd. Samen met onze partners bundelen we steeds kracht, kennis en kunde. Buurtbewoners reageren (voorzichtig) positief op de aanpak en het resultaat, de overlast op straat is aanzienlijk verminderd, en daarnaast zien professionals op straat verbetering. Op vrijwel alle veiligheidsdoelstellingen is goed gescoord. Het rapportcijfer voor veiligheid is in 2015 volgens de Veiligheidsmonitor met een 6,9 nagenoeg op onze streefwaarde uitgekomen. Maar dat betekent niet dat we er zijn. Eén van de grote uitdagingen is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit heet ondermijning. Illegale activiteiten zijn bijna niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Ondermijning tast de structuren in de samenleving aan en dat voelt iedereen. Als gemeente moeten we hier actie op ondernemen. Binnen onze integrale aanpak van preventie en repressie, zetten we daarom sterker in op de aanpak van ondermijning. Een andere uitdaging voor de komende periode doet zich voor op het terrein van sociale veiligheid. Ontwikkelingen in de zorg, zoals extramuralisering, leiden ertoe dat mensen langer in hun bestaande leefomgeving blijven. Op zich een goede beweging. Maar dit kan ook bepaalde extremen met zich mee brengen: het leidt er namelijk toe, dat er meer ‘verwarde’ mensen op straat komen. Dit soort ontwikkelingen verdienen onze aandacht. Daarnaast zullen we de komende periode de aanpak nog meer integraal en gebiedsgericht vormgeven. We gaan met onverminderde kracht door.

Een mooi resultaat op het snijvlak van leefbaarheid, veiligheid en wijkaanpak is de werkmakelaar. De afgelopen jaren heeft de werkmakelaar al veel jongeren aan het werk geholpen. Dit zijn veelal jongeren die voorheen in een uitzichtloze situatie zaten, zoals jongeren die schulden hadden of problemen thuis of op school. Kortom: jongeren die gevoelig zouden kunnen zijn voor het criminele circuit. Door intensieve begeleiding van de werkmakelaar zijn zij aan werk geholpen. Mede daardoor vallen ze niet terug in hun oude leven. Een win-win situatie.

Opgaven

Naast een veilige stad, willen we ook een prettige en leefbare stad zijn om in te wonen, werken en recreëren. Via programma’s als Smart City en Dordt aan Zet (voorheen Placemaking) en via onze reguliere werkzaamheden, geven we invulling aan deze ambitie. Smart City is nauw verbonden met het idee dat slimme systemen en infrastructuur bij kunnen dragen aan een leefbare stad. Technologie is voor ons hierbij een middel om tot een aantrekkelijkere stad te komen. Innoveren en co-creëren met bewoners en gebruikers van de stad zijn thema’s die zowel bij Smart City als Dordt aan Zet een belangrijke plek innemen. In het kader van co-creëren is het allereerste project van Dordt aan Zet, het Vrieseplein, met succes aangepakt. Het project heeft mooie lessen opgeleverd die gebruikt worden bij andere herinrichtingsprojecten zoals het Damplein. In de aanpak van Dordt aan Zet worden de plannen om een gebied opnieuw in te richten door- en samen met belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, vormgegeven. Vooraf zijn randvoorwaarden (kaders) meegegeven en binnen die kaders is vervolgens gezamenlijk nagedacht over verdere invulling van het Vrieseplein.