Speerpunten
5.2 Arbeidsmarktbeleid

Arbeid is belangrijk. Niet alleen omdat arbeid voor de meeste mensen de belangrijkste inkomstenbron vormt. Maar werk zorgt ook voor structuur in het leven en voor sociale versterking. Dit betekent ook dat het niet hebben van betaald werk tot problemen kan leiden. Daarom willen we zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen.

De crisis heeft in Dordrecht (en regio) geleid tot een sterke afname van het aantal banen, en tot een gestage toename van het aantal mensen zonder werk en in een uitkering. Er lag en ligt een bijzonder grote opgave om ‘de koek te vergroten’. De economische groei in Nederland en de regio zorgt nog niet voor de groei van banen voor mensen met een uitkering.

Een belangrijke uitdaging is daarom het realiseren van werkgelegenheid voor mensen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. Daarom hebben we, aanvullend op het regionale beleid, gekozen voor het realiseren van werkgelegenheidsprojecten uit aanbestedingen en opdrachten. De aanbesteding van de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) is hierbij een pilot. Voor het speerpunt arbeidsmarkt betekent dit, dat de uitwerking van dit beleid voor een groot deel regionaal belegd is in het regionaal meerjarenplan (rMJP) Drechtsteden. Dit beleid wordt uitgevoerd door het regionaal programma Arbeidsmarkt. De verantwoording vindt dan ook op regionaal niveau plaats.

Directe aanleiding voor het creëren van werkgelegenheidsprojecten is de hoge werkloosheid onder mensen met een laag opleidingsniveau en het verzoek vanuit de Bouw en Infra sector aan gemeenten in de Drechtsteden om te helpen met het creëren van opleidingsplekken.

In 2015 zijn met het SPG Infra Vakopleidingen en het Da Vinci College (DVC) afspraken gemaakt over een te vormen Infra Talent pool. Het SPG garandeert jongeren een baan en een opleiding voor 2-4 jaar, het DVC verzorgt de diplomering. Om een pool van 8 personen een heel jaar aan het werk te houden is voor 48 weken werk nodig. Dit werk wordt gecreëerd uit aanbestedingen van infrastructurele werken werk/opleidingsbanen. Infra Talent gaat in 2016 van start met werk uit de volgende infra projecten:

  • Wegenonderhoud Dordrecht
  • Aanbesteding NDB/Landbouwweg
  • Aanbesteding N3/A16
Infra Talent biedt kansen op een carrière aan laaggeschoolden. Mensen met een lage opleiding worden hoger geschoold, het project biedt kansen op werk aan mensen die nu aan de kant staan en het levert een bijdrage aan een tekort aan vakkrachten in de infra sector. Stuk voor stuk positieve effecten. Een mogelijk knelpunt zou de aanlevering van voldoende kandidaten kunnen zijn.

Het Dordtse initiatief van Infra Talent is overgenomen door de Economische Programmaraad Zuidvleugel. Er wordt gewerkt aan het sluiten van een ‘Infra Deal’ waarin Bouwend Nederland, centrum gemeenten in Zuid-Holland en SPG infra vakopleidingen afspraken maken over het creëren van werk/opleidingsplekken met een aanbestedingen Top 10.

De komende periode wordt vooral ingezet op de start en continuering van Infra Talent en de opschaling naar overige gemeenten in de Drechtsteden.

Techniekpromotie is een speerpunt binnen de inspanningen voor verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Door jongeren van kinds af aan te interesseren voor techniek op alle onderwijsniveaus willen wij meer jongeren uit de eigen regio toeleiden naar technische opleidingen. Afgelopen jaren is daarom geïnvesteerd in campagnes op het gebied van Techniekpromotie (Techniek Dock, Onderwijs-/bedrijvenroutes, Centra voor Innovatief Vakmanschap etc.), met positieve resultaten. Daarnaast worden er door voortschrijdende technologische ontwikkelingen (ICT, Robotisering, Innovatie) andere competenties en hogere eisen gesteld aan huidige en toekomstige werknemers. Afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is van cruciaal belang om curricula en onderwijsvormen af te stemmen op de gevraagde competenties van de toekomst. Verder werd en wordt er geïnvesteerd in de versterking van de regionale onderwijsinfrastructuur op MBO en HBO niveau. We hebben gezien dat de Duurzaamheidsfabriek, waar de ondernemers en het onderwijs meer en meer verbonden zijn, een icoon is geworden van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.