Nieuwe taken, nieuwe rollen

"Kijk om je heen, kijk om je heen. Zoals de wereld nu is, zie je hem nooit weer"

(C. Buddingh').

Om ons heen kijken blijven we doen, om kansen te herkennen en om kansen te verzilveren. Anders gezegd, wij staan voor een open bestuursstijl. De gemeente kan niet alles alleen doen. Enerzijds lijkt de traditionele rol van bepaler en uitvoerder van beleid (financieel) niet meer toereikend om opgaven adequaat aan te pakken. Anderzijds verdient het oplossend vermogen van de samenleving het om benut te worden. Doe-democratie, energieke samenleving en participatiemaatschappij, zijn termen die gebruikt worden om deze veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving te duiden.

De omgeving verandert en wij veranderen als overheid mee. Dit zien we duidelijk terug in het sociaal domein, waar de verzorgingsstaat verandert in een meer participatie-achtige samenleving. De 'Eigen Kracht' van de gemeenschap staat voor ons voorop. We laten ruimte voor mensen om zoveel mogelijk zelf te doen, eventueel met ondersteuning vanuit hun omgeving. Wie hier niet toe in staat is, bieden wij de helpende hand, zonder dat we overnemen.

Een betekenisvol voorbeeld van samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is de kerntakendiscussie: Agenda voor de stad. De afgelopen twee jaar hebben we hier een nieuwe samenwerkingsbalans gezocht en ook gevonden. De stad voelt zich steeds vaker uitgedaagd om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. We stimuleren initiatieven en benutten de stadskracht op concrete lobby-dossiers. Hiermee is Agenda voor de stad niet klaar. Het is geen tijdelijke opgave, maar een continu proces van vernieuwing waar we ons ook de komende periode op blijven richten. We zien namelijk dat deze manier van werken bijdraagt aan eigenaarschap en betrokkenheid bij onze Dordtse samenleving.

Dat er energie zit in de samenleving zagen we bijvoorbeeld op 3 mei 2015 tijdens de eerste Dordtse Initiatievendag. Tijdens die dag presenteerden 35 initiatieven zich. Projecten van Dordtenaren op het gebied van onder andere duurzaamheid, sociaal, kunst en groen, om de stad te verrijken. Wij sluiten hierop aan met een uitnodigende basishouding om kansrijke initiatieven van en met derden mogelijk te maken.

De nieuwe taken, zoals in het sociaal domein, leiden soms ook tot (relatief) nieuwe rollen, zoals faciliteren en verbinden. Ons repertoire verbreedt zich. Dit gaat echter niet vanzelf. Wanneer laten we los? In welke mate staan we verschil toe? En, wat doen we als een initiatief botst met bestaande normen, procedures of beleidsregels? Dit is vaak zoeken. Zoeken naar maatwerk en zoeken naar een balans tussen oude en nieuwe rollen. Nieuwe rollen als netwerken en verbinden worden steeds belangrijker. Immers, in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties komen we tot gedragen werkwijzen en resultaat. De totstandkoming van Bewonersbedrijf Crabbehoeve is een mooie illustratie van de nieuwe rolinvulling. Betrokkenen hebben ons overtuigd om 'op onze handen te zitten'.

Klassieke rollen van de gemeente, zoals wetgeven, subsidiëren en controleren blijven echter ook belangrijk. De nieuwe rollen krijgen meer aandacht dan voorheen en zijn een aanvulling op de klassieke rollen (als rollen gecombineerd worden). De opgave bepaalt steeds welke specifieke rol(len) en strategie we kiezen. Met deze meervoudige en adaptieve manier van werken realiseren we publieke waarde én pakken we maatschappelijke kwesties aan.