Speerpunten
5.3 Duurzaamheid

Duurzaamheid kan ook deze periode op onze onverminderde aandacht rekenen. Wat we nu doen, heeft gevolgen voor later. Vanuit dat besef willen we toekomstbestendige keuzes maken. Als we nu duurzame keuzes maken ten aanzien van energie, mobiliteit, economie en ruimtegebruik investeren we daarmee ook in de toekomst van Dordrecht.

In het Politiek Akkoord hebben we de volgende doelstellingen benoemd ten aanzien van Duurzaamheid: de plaatsing van 4 windmolens met daarbij de nadrukkelijke mogelijkheid voor particulier initiatief; onderzoek naar de mogelijkheid voor duurzaamheidsleningen; en een innovatieve benadering van de mogelijkheid voor andere duurzame energiebronnen.

Om concreet uitvoering te geven aan de ambities is een Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 opgesteld. Dit is in maart 2015 in de gemeenteraad besproken en toegelicht. Het Opgaveplan bestaat uit doelstellingen en activiteiten, en is opgedeeld in 5 thema's.

Het behalen van de doelstellingen is mede afhankelijk van de samenwerking met vele partijen in de stad. We merken dat de samenwerking steeds beter op gang komt, en partijen elkaar makkelijker weten te vinden

De voortgang per thema:

Thema Energietransitie

Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. We hebben als tussendoelstelling in de routekaart energie 11% energiebesparing en 3% extra duurzame energie in 2015 t.o.v. 2009. De ambities hebben betrekking op het voor de gemeente beïnvloedbare deel van het energiegebruik; dat zijn de energiegebruiken exclusief transportbrandstoffen en exclusief verbruik van gas en olie voor industriële processen.

Momenteel wordt 3,4% van de energie duurzaam opgewekt. Door realisatie van de nu bekende marktinitiatieven (windmolens DK IV, windmolens Krabbepolder/Duivelseiland, warmtenet Dordrecht en zonneweides), zal de opwekking van duurzame energie naar verwachting groeien naar ongeveer 11% in 2020. (Dit percentage is berekend t.o.v. het beïnvloedbare energiegebruik). Het energiegebruik is in de periode 2010-2014 2,3% afgenomen. Dat is minder dan we hadden gehoopt, maar wel meer dan de landelijke trend (1,5%). De meeste besparing is gehaald bij woningen (-10%). Het energiegebruik van de commerciële en publieke dienstverlening (waar wij zelf onderdeel van zijn) is toegenomen (+ 7%), hierop is actie nodig. We hebben wel de projecten in gang gezet die het energiegebruik de komende tijd verder verlagen, zoals het warmtenet Dordrecht, het regionale energieloket en de branchegerichte aanpak energiebesparing bij bedrijven. Maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben een versnelling nodig naar 2,5% energiebesparing per jaar om 15% energiebesparing in 2020 te realiseren. Om de benodigde versnelling te realiseren, hebben we ook de volle steun van onze partners nodig.

Thema Mobiliteit

Verduurzaming van de mobiliteit in en rond de stad vindt onder andere plaats door het faciliteren van laadinfra, de verduurzaming van de stadsbussen, het bevorderen van fietsvervoer en het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad. Schonere kilometers zijn ook van belang voor de luchtkwaliteit. Op regionaal niveau is de afgelopen jaren gewerkt aan het programma Beter Benutten. De kwaliteit van de lucht is verbeterd, maar doorlopende aandacht is nodig.

Thema Circulaire Economie

Afvalscheiding en nieuwe bedrijvigheid vormen de kern van dit thema. Verbeterde afvalscheiding leidt tot een efficiënter hergebruik van (grond)stoffen. Nog niet op alle plaatsen in de stad is het mogelijk om alle afval goed te scheiden. Om in beeld te krijgen welke mogelijkheden er zijn voor (nieuwe) circulaire bedrijvigheid hebben wij onderzoek laten doen naar de mogelijkheden in onze stad. Dit heeft tot verrassende resultaten geleid. De aanbevelingen worden momenteel uitgewerkt. Hierbij gaat het niet alleen om hergebruik van grondstoffen, maar ook van het duurzaam inzetten van arbeidskracht, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij realiseren ons dat we als overheid een bescheiden, maar cruciale rol kunnen spelen in het mogelijk maken van circulaire activiteiten in de stad. Dat betekent soms ook soepelheid in het toepassen van regels.

Thema Ruimtegebruik

Samen met het programma Water en met Duurzaamheidscentrum Weizigt zijn campagnes gevoerd om inwoners van de stad te betrekken bij het duurzaam gebruiken en inrichten van de (openbare) ruimte. Een voorbeeld hiervan is het programma Groen doet Goed, voor kinderen van de basisscholen. Duurzaam ruimtegebruik is in onze stad steeds meer zichtbaar doordat we ruimte bieden voor Stadslandbouw. Inmiddels lopen er diverse projecten, onder andere in de wijken Krispijn, Sterrenburg en Crabbehof.

Thema 'Voorbeeldige Gemeente'

We geven zelf het goede voorbeeld waar dat kan. Hoe kunnen we als gemeentelijke organisatie verduurzamen? Dat begint bij bewustwording. We werken aan bewustwording onder alle medewerkers en we proberen zuinig om te gaan met energie. Daarnaast was de gemeente in november 2015 gastheer van de landelijke Kinderklimaattop.