Financiën en Agenda voor de Stad

De afgelopen jaren hebben wij een gedegen en solide financieel beleid gevoerd. Inkomsten en uitgaven zijn duurzaam in evenwicht. Bij de start van onze bestuursperiode hebben we de volgende financiële strategie geformuleerd: we willen intensiveren en investeren.

Om dit te realiseren hebben we twee paden bewandeld: mogelijke bezuinigingen zijn direct in gang gezet en er is een Agenda voor de Stad opgesteld, een kerntakendiscussie. De afgelopen twee jaar hebben we kansrijke thema’s benoemd en samen met inwoners en maatschappelijke partners uitgewerkt. Uitwerking is een intensief proces en vraagt de komende tijd nog de nodige besluiten. Met die besluitvorming komt Agenda voor de Stad niet tot een einde: we zien het niet als een tijdelijke opgave, maar een continu proces van vernieuwing waar we ons ook de komende periode op blijven richten. We zien namelijk dat deze manier van werken bijdraagt aan eigenaarschap en betrokkenheid bij onze Dordtse samenleving.

De meerjarenbegroting geeft een positief saldo, waarmee we ruim voldoen aan de doelstelling van structureel evenwicht. Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Het realiseren van de bezuinigingsopgaven en de effecten van de decentralisaties zijn grote bepalende factoren bij het verwezenlijken van de begroting. In 2015 zijn de lopende bezuinigingstrajecten van de voorbije jaren concreet ingevuld. Ook de verbonden partijen dragen bij aan de invulling van de bezuinigingsopgaven (o.a. Trap-af).

Door de incidentele ruimte te benutten is het mogelijk geweest om, naast de bezuinigingen, behoorlijk te intensiveren op verschillende onderdelen. Er is o.a. extra ingezet op gratis openbaar vervoer/65+, levendige binnenstad, cultuur, sport, infrastructuur, verkeer en duurzaamheid. De huidige weerstandscapaciteit is ondanks deze inzet nog steeds voldoende om de gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen.