Bijlage 1

Voorstel voor aanpassingen doelstellingen/indicatoren/streefwaarden

Bij de start van het huidige College zijn in de planning- en controlcyclus doelstellingen met daarbij horende prestatie-indicatoren vastgesteld. Deze zijn in principe voor de gehele periode van vier jaar vastgesteld. Er kunnen echter redenen zijn om tussentijds tot nieuwe doelstellingen, indicatoren en/of streefwaarden te komen. Bij de Begroting 2016 is de afspraak gemaakt om hiervoor het moment van de Tussenbalans te benutten.

1. Veiligheid

  • In de kolom 'Streefwaarde 2018' was tot nu toe hetzelfde cijfer als bij de 0-waarde opgenomen. Dit leidt tot een onjuist beeld, omdat de doelstelling niet was om op hetzelfde niveau te blijven, maar om ten opzichte van de G32 bovengemiddeld te blijven scoren. Daarom is de ontwikkeling van de cijfers van de G32 leidend. Om een zuiverder beeld te geven, worden de streefwaarden bij alle kengetallen geherformuleerd. Ter indicatie zijn in de kolom 'Streefwaarde 2018' tussen haakjes de actuele gemiddelden van de G32 weergegeven.
  • Bij het kengetal 3. 'Percentage bewoners dat veel sociale overlast ervaart' wordt aansluiting gezocht bij de nieuwe definitie in de Veiligheidsmonitor. Dit percentage omvat de volgende vijf vormen van overlast: dronken mensen op straat, drugsgebruik of drugshandel, mensen op straat worden lastiggevallen, rondhangende jongeren, én overlast door buurtbewoners.

2. Zorg en ondersteuning

  • Voortschrijdend inzicht heeft tot deze scherper geformuleerde indicator geleid. Deze nieuwe indicator is beter meetbaar.
  • Geadviseerd wordt om aan te sluiten bij de indicatoren uit de Veiligheidsmonitor.

3. Dienstverlening

  • In het kader van de afspraken tussen Dienstverlening Drechtsteden (voorheen DKCC) en de deelnemende gemeenten wordt er in 2016 een nieuwe systematiek met kwaliteitsindicatoren, om de klanttevredenheid te meten, ontwikkeld. Medio 2016 zal duidelijk zijn op welke nieuwe indicatoren wordt gemeten en eind 2016 zijn de eerste resultaten beschikbaar. De bedoeling van deze nieuwe systematiek is dat het meer inzicht geeft in welke aspecten de meeste invloed hebben op de klanttevredenheid, zodat daar ook gerichter op gestuurd kan worden.

4. Bestuur en Samenwerking

  • Voorgesteld wordt om bovenstaande indicator toe te voegen bij doelstelling 2 (We zijn een goede samenwerkingspartner door ruimte te maken voor initiatief vanuit de samenleving). Vorig jaar is besloten deze indicator (nog) niet op te nemen, omdat er nog geen nulwaarde beschikbaar was. Inmiddels is deze nulwaarde wel beschikbaar.

[1] Bron: burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl (toekomst: monitor communicatie en bestuur en monitor ondernemingsklimaat. Vraag luidt: Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren, antwoorden door middel van vijfpuntsschaal).